Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Donar
donar
Flexió verbal »
(Del llatí donāre, donar graciosament, en dò.)
  1. v. tr. Traspassar, cedir debades la propietat duna cosa.
  2. Cedir en lloguer, alodi, arrendament o en un atre dret de domini.
  3. Donar potestat, donar poder, otorgar dret ad algú per a fer una cosa.
 1. Cedir una cosa baratant-la per una atra: Donaria tot lo que tinc per salvar-li la vida.
 2. Fer que algú tinga una cosa, conseguir-li-la: Deu els donà un fill.
 3. Donar audiència, rebre i atendre una autoritat a algú per a escoltar lo que vol dir o expondre.
 4. Donar auxili, socors, ajuda, remei, ajudar, auxiliar, socórrer...
 5. Donar cap o recapte, ant. Procurar que es faça una cosa com és menester, correctament o com està manat.
 6. Donar corda, posar tensa la corda dun rellonge per a que funcione, i fig., animar ad algú a parlar, riure, etc., sense interrupció.
 7. Donar escomençament, escomençar alguna cosa.
 8. Donar fi o acabament, acabar una cosa, dur-la a terme.
 9. Donar nom, nomenar, fer que algú o alguna cosa tinga un nom concret.
 10. Donar pas, entrada, eixida, permetre o facilitar el pas, lentrada...
 11. Donar permís, llicència, permetre de manera llegal o per autoritat fer una cosa: Fills, vos done permís de fer lo que vullgau durant la meua absència.
 12. Donar temps, donar treues, tindre temps suficient per a fer una cosa: No em dona temps de fer-ho tot.
 13. Ser permés o possible de manera llegal: En tals llocs no és donat parlar de coses criminals.
 14. Produir benefici o profit, especialment monetari o de fruits: Estes inversions donen molt dinterés. Larbre bort no dona fruit.
 15. refl. Interessar, importar, preocupar: Tant se men dona sis com mija dotzena.
  1. Atribuir.
  2. Donar autoritat, importància, atribuir lautoritat, limportància o una atra qualitat: No tho dic per donar-me fums de sabi.
 16. Donar la raó, atribuir ad algú la raó.
  1. Posar una cosa a la disposició dalgú per a que es servixca della: Li donaren tots els llibres que volguera consultar.
  2. Donar a menjar, a beure, oferir menjar o beguda, alimentar.
  3. Rel. Donar el batisme, la comunió o un atre sacrament, administrar-lo.
  4. Donar lleis, ordenaments, formular-les i fer-les conéixer als interessats.
  5. Donar per muller, posar una filla o una atra dòna a la disposició dalgú per a ser la seua esposa o muller: Donaren per muller la duquesa al príncip.
  6. Donar una carta, un document, enviar-la, expedir-la, donar-li curs: Esta carta està donada en París a dos de giner.
 17. Posar una cosa en contacte dalgú: Donar la .
 18. desus. Aplegar fins a certa mida dalçària, amplària...: Laigua dona fins al coll.
 19. Anar a caure, a parar a un lloc, perill...: A cegues acabà donant el seu cap en terra.
 20. Mirar una cosa cap a un lloc concret, al qual eixida, entrada, vista...: Un finestró que donava al corral veí.
 21. Dirigir, encarar una cosa en direcció a una atra: Posà la nau donant la proa cap a terra.
 22. Encarregar o encomanar una cosa ad algú: Donaren la faena a un atre.
 23. Donar a criar, posar un bebé en mans duna ama seca, o duna atra persona, per a que el crie.
 24. Donar a limprenta, encarregar limpressió o estampació duna cosa.
 25. Dedicar-se a una activitat o acció: Les monges són dònes donades a Deu i loració. Donar-se a la beguda i a la mala vida.
  1. ant. refl. Entregar-se, deixar de resistir-se.
  2. Deixar-se dominar, domar o a destrar un animal.
 26. Cedir, fer-se més gran una cosa per lus: Les botes noves mapreten pero donaran en el temps.
 27. refl. Ocórrer, succeir, passar un cas: Se dona el cas que no coneix a son pare.
 28. Fer que es note o senta lefecte duna acció o duna cosa bona o roïna, agradable o desagradable: Li donà una galtada. Mhan donat huit punts en la cella.
 29. Donar batalla o combat, lluitar, combatre contra ad algú.
 30. Donar mort, matar.
 31. Donar glòria, honor, lloança, fer que algú tinga glòria, honor...
 32. Donar gràcies, agrair, expressar gratitut.
 33. Donar eixemple, bon eixemple o mal eixemple, actuar com a model de conducta o comportament bo o roïn.
 34. Donar informació, notícia, coneixença, idea, comunicar-la, fer que es conega o sàpia.
 35. Donar consell, aconsellar.
 36. Donar conte, donar raó, explicar els contes, explicar cóm shan gastat o despés els diners o cóm i per qué sha fet una cosa.
 37. Donar-se conte, caure en el conte, vindre a la consciència alguna cosa que no shavia atés o considerat.
  1. Donar a conéixer, fer conéixer.
  2. Donar-se a conéixer, presentar-se, dir quí és u, fer-se conegut entre la gent, el públic, els clients...
 38. Donar qué pensar, fer que algú es preocupe o pense en alguna cosa.
 39. Donar qué dir, fer que la gent parle du, recriminant-li alguna cosa o criticant-lo.
 40. Provocar una sensació física o síquica: El sol els donava molta calor. No li dona vergonya parlar en públic.
 41. Pegar colps en una part del cos o en una atra cosa: Li donà dos galtades. Li dona grans colzades. Li donaria una bastonada.
 42. Donar una palissa, una tana, una cardada, un esbatuçó, pegar molts colps en força.
 43. Donar-ne, colpejar, pegar...: Lin donà de calent.
 44. Donar aprés dalgú, ant. Perseguir-lo, acaçar-lo.
 45. Pegar o ferir a on se volia: Li donà entre cella i cella.
 46. Donar veus ad algú, cridar ad algú, chillar-li.
 47. Donar caça a un animal, a una persona, caçar-lo, perseguir-lo fins a agarrar-lo.
 48. Donar crits, cridar, chillar.
 49. Donar un bull, bollir només un poc.
 50. Donar voltes, anar girant: Este camí dona moltes voltes.
 51. Donar de , loc. Fer més ampla una peça de roba o un calcer generalment per lus.
 52. Supondre que una cosa és real o verdadera: Donat que és veritat lo que diu haurem de creurel.
 53. Considerar que una persona o cosa certa qualitat: Donar per bo. Donar per ben fet.
 54. Donar-se per satisfet o content, mostrar-se satisfet.
 55. Donar-se per vençut, rendir-se.
 56. Donat aire que ve plovent, loc. Afanyat.
 57. Donar la llanda o canó, loc. Molestar, importunar.
 58. Donar més faena que un bou solt o que un porc solt en un camp regat, loc. Donar molta guerra o faena.
 59. Donar més faena que una tanda, loc. Donar molta faena.
 60. Donar més pena que un ull de poll, loc. Donar molta pena.
 61. Donar més pena que una andana de cucs, loc. Donar molta pena.
 62. Donar més pena que una volva, o brossa, en lull, loc. Donar molta pena, molestar molt una cosa.
 63. Donar murga, loc. Donar guerra o faena.
 64. Donar pena, loc. Molestar, fer nosa.
 65. Donar peix, loc. Fer-se pesat, cansar.
 66. Donar pel sac o donar per darrere o donar pel cul, loc. Fotre, incomodar, fastidiar.
 67. Donar per davant i per darrere, loc. Fastidiar molt.
 68. Donar-se aire, loc. Afanyar-se.
ref. De donar ningú es fa ric. Qui dona al que té prou, dona al dimoni. Qui dona pa al gos d’un atre, pert el pa i pert el gos. Qui no dona lo que li dol, no té lo que vol. Dona’m un sòu i dus-me’l a casa. Dona-li el dit i es prendrà la mà. La mà de donar, li la van tallar. Els chiquets, la mà de donar la tenen curra. Donat ya morí, el que es quedà és molt mesquí. Més val un tin que dos te’n donaré. Mai pert qui dona, si qui pren té vergonya. Qui dona lo que té, no està obligat a més. ant. Donar als mals perque diguen be; donar als bons perque no diguen mal. A cavall donat, no li mires el pèl.
Buscar Donar en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.