Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: tot
tot, -ta, -ts, -tes
(Del llatí vulg. tottu, forma intensiva de tōtum, sancer.)
 1. adj. m. Sancer. Pot anar seguit dun artícul, dun demostratiu, dun possessiu o dun pronom personal: Tot el parlament. Tot este camp. Tota ma vida. Tot yo tremolí.
 2. Tot lo món, tota la gent, totes les persones.
 3. Seguit dun nom propi de ciutat o país, significa tots els ciutadans deixa ciutat o país: Tota França està en el seu equip.
 4. Seguit dun nom sense cap de determinatiu, sutilisa en locucions que indiquen un nivell molt elevat o vehement, com: A tota vela, A tota marcha, A tota virolla (molt ràpit).
 5. Seguit dun adjectiu, senyala un alt grau de la qualitat expressada per este, tenint un valor adverbial de totalment: Va tot suat. Era tot roig.
 6. Seguit dun nom que du lartícul indefinit, senyalant la perfecció de la naturalea expressada pel substantiu: Eres tot un cavaller.
 7. Seguit dun nom sense determinatiu, formant en ell latribut dun verp copulatiu, senyala que el subjecte en el grau més elevat aquella qualitat expressada pel substantiu: Lhome era tot bondat.
 8. Utilisat adverbialment significa completament: La serra Mariola tota a floretes.
 9. Tot dret, loc. En llínea recta, sense tòrcer-se o desviar-se.
 10. s. m. La cosa sancera o completa: Les parts formen un tot insuperable.
 11. Del tot, completament.
 12. De tot en tot, ant. De totes maneres, completament.
 13. adj. Els uns i els atres sense excepció.
 14. Tota classe o totes les espècies.
 15. Tot quant, tot lo que: Tot quant tinc està en ma casa.
 16. Tots i cada u, tots en conjunt i per separat.
 17. Tot deu, tot lo món (en llenguage coloquial o familiar).
 18. plr. Utilisat com a pronom, senyala les persones de que es tracta sense exclusió.
 19. Ser tot u, senyala una i atra cosa sense exclusió, normalment equival a totes les coses a lhora o totes les coses són iguals: Plorar i cridar tot era u. Amor de llunt i fum destopa, tot és u.
 20. En tot, ant. A pesar de, encara que.
 21. Per tot, en tots els llocs, per totes bandes.
 22. Per tot i per tot, loc. De manera insistent i sense atendre a raons o excuses: No voliem quedar-nos a dormir en sa casa i ells per tot i per tot que nos havíem de quedar.
 23. I tot, loc. adv. Inclús: Vingueren a vorem els meus veïns i tot. He aprovat en nota i tot.
 24. Tot lo sant dia, loc. Tot el dia, el dia complet.
 25. Estar a tot i a totes, loc. Decidir-se a fer una cosa complicada o arriscada.
 26. No tindre-les totes, loc. No estar segur sobre alguna cosa que ha dacontényer.
 27. Tot duna, loc. Dun colp o volta.
 28. Tot terreny, vehícul en tracció a les quatre rodes preparat per a circular per carretera i pel camp.
ref. Entre tots s’ha de fer tot.
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.