Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: hora
hora, -res
  1. s. f. Unitat de temps equivalent a 60 minuts.
  2. Hora redona, hora completa, xixanta minuts: Hui haveu dormit dos hores redones al migdia.
 1. Temps o moment idòneu per a fer una cosa: Ya ha aplegat lhora de ser lliures.
 2. Distància recorreguda en una hora.
 3. ant. Temps que tarda una cosa.
  1. Moment del dia contat en hores i fraccions dhora: Partiren de la ciutat a les dotze hores de la nit.
  2. Hora captada, loc. ant. Hora fixada per a fer alguna cosa.
  3. Hora del Sol post, moment en que el Sol se pon.
  4. Hora de Sol eixit, moment en que ix el Sol.
  5. Hora solar, la que es conta tenint com a referència el migdia astronòmic.
  6. Dur hora, dur rellonge que indique lhora.
  7. Ni un punt ni una hora, ant. loc. Mai, en cap de moment.
  8. En punts i en hores, ant. loc. Discontínuament, a voltes.
  9. A primera hora, a una hora matinera.
  10. Hora tarda, ant. Quan està fent-se fosc o ya és de nit.
  11. Hora de llum encendre, ant. Quan sencenen les llums, quan aplega la nit.
  12. Hora de prim sòn, ant. Les hores pròximes a la mijanit, quan la gent escomença a agarrar la sòn.
  13. A última hora, loc. En lúltim moment.
  14. Gran hora o a hora tardíssima, ant. Tart.
  15. A quina hora, molt tart: Vingueren a casa a quina hora de la nit.
  16. Hora per hora, ant. En lúltim moment.
  17. Hora de despertada, ant. Hora dalçar-se de matí.
  18. Hora del seny ya sonat o hora del seny del lladre, ant. Primera hora de la nit.
  19. De bona hora, de matí, pronte.
  1. Rel. Hores canòniques, cada una de les particions romanes del dia, adoptades i ampliades per lIglésia en el nom dhores canòniques (laudes, prima, tèrcia, sexta, nona, vespres i completes) per a recitar diàriament els oficis divins.
  2. Rel. Hores majors, maitines, laudes i vespres.
  3. Rel. Hores menors, prima, tèrcia, sexta, nona i completes.
 4. Rel. plr. Oracions recitades o cantades en les hores canòniques i que constituïxen lofici diürn.
 5. Rel. plr. Publicació que conté les nomenades oracions dels oficis.
 6. Moment en que es fa, sol fer-se o sha de fer una cosa: Hora de dinar.
 7. En lhora, seguidament, en seguida.
 8. Hora baixa, ant. Hora crepuscular.
 9. A hora, quan toca.
 10. Abans o ans dhora, abans de quan toca.
 11. A hora horada, loc. En el temps just i casi aplegant tart.
 12. Aplegar o arribar lhora, aplegar o arribar el moment just per a una cosa.
 13. Lhora de la mort, el moment de morir.
 14. Ya era hora, expressió per a indicar que una cosa ha tardat massa.
 15. Ya és hora, loc. Ya o ara és el moment. També indica ad algú que ha de fer una cosa: Ya és hora de treballar. Ya és hora de que et poses a estudiar o trobes una faena.
 16. A lhora i al punt, loc. En el seu moment.
 17. A les hores chicotetes, loc. A les primeres hores del dia, de la una a les cinc o sis del matí.
 18. A tota hora, loc. Sempre, en tot moment.
 19. A lhora, al mateix temps, a un temps.
 20. A les hores dara o a hores dara, en el temps actual.
 21. Donar hora, senyalar una cita a una hora determinada.
 22. En bona hora, loc. En bon auguri.
 23. En mala hora, loc. En mal auguri.
 24. Posar en hora, posar lhora exacta en un rellonge.
 25. No vore lhora (duna cosa), loc. Esperar de manera ansiosa una cosa.
 26. Matar hores, loc. Passar el temps sense fer res de profit.
 27. Les hores mortes, loc. Temps perdut.
 28. Fer llegua per hora, ant. loc. Fer molt de camí.
 29. En bona hora ho diga, loc. Expressió de satisfacció per una cosa que es diu.
 30. Contar les hores, loc. Esperar en ganes que passe una cosa.
 31. Tindre les hores contades, loc. Estar pròxim a la mort o a la fi.
 32. Orage en les locucions: bona ora, bon dia i bonaora, si no plou”.
ref. A mala hora gos no lladra. A sant Vicent de la roda, creix (allarga) el dia una hora. Una hora més d’enteniment que de vida, li demane a Deu.
Buscar hora en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: ora, orat, orada i horada.