Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: ser
ser, -rs
(Del llatí vulg. *ĕssĕre, var. del clàssic ĕsse.)
 1. s. m. Existència: Els animals són sers vius.
 2. Essència, naturalea.
 3. Vida, lo que existix.
ser
Flexió verbal »
(Del llatí vulg. *ĕssĕre, var. del clàssic ĕsse.)
  1. v. intr. Existir, tindre realitat.
  2. Pot ser, adv. var. form. V. potser.
 1. ant. i hui dialect. Trobar-se, estar actualment en un lloc.
 2. Expressa identitat o equivalència, possessió duna qualitat o atribut, pertinència a una determinada classe o categoria.
 3. ¿Qué és de... ?, loc. Pregunta sobre a on està o cóm se troba una persona.
 4. ¿Qué és?, loc. ¿Qué passa?, ¿qué succeïx?, ¿Qué ocorre?.
 5. No ser res, loc. Tindre molt poca importància, tindre poca categoria per a fer alguna cosa.
 6. Ya siga, encara que siga, més que siga, conjuncions adversatives equivalents a encara que, no obstant.
 7. Siga lo que siga, loc. Indica que sha de tractar o fer una cosa per difícil, arriscada, perillosa... que siga: Siga lo que siga, dis-mho ara.
 8. Això o açò és, loc. Susa per a introduir una frase explicativa.
 9. ¡No serà tant!, loc. Susa com a resposta quan algú diu una exageració.
 10. Això era o això diu que era..., locucions en les que escomença un conte o narració.
 11. Ser de lo que no nhi ha, loc. Ser diferent a tot i generalment negatiu.
 12. Si no fora per tal o qual cosa, loc. Si tal o qual cosa no ho impedira.
 13. Un és no és, loc. Una cantitat mínima, un grau mínim.
 14. Més igual, loc. Me resulta indiferent.
 15. No ser per a + infinitiu, loc. Indica decepció davant duna persona que no fa lo que sespera della o lo que hauria de fer: Sap que estic esperant-lo i no és per a tocar-me i dir-me que vindrà més tart. En lo mal que ho he passat i no ha segut per a vindre a vorem.
 16. Ser de penyascaró, loc. Ser mala persona o una persona en la que sha de tindre molt de conte.
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.