Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: com
com
(Del llatí quōmŏdo, mat. sign.)
  1. adv. Del modo, forma o manera que: Ho farem com tu dius.
  2. ¿Cóm no?, se diu per a ratificar lo que sacaba de dir.
 1. s. Manera en la qual: Vullc saber el cóm i el perqué ha passat açò.
 2. Introduint frases comparatives equival a de la mateixa manera que, igual que, i pot anar precedit de partícula correlativa: aixina com, o sense la partícula correlativa prenent la forma com a.
 3. Apareix en exclamacions per a ratificar en energia una afirmació: ¡Com hi ha dia i nit!, ¡Com hi ha Deu! Si va a soles ¡com! indica sorpresa o oposició.
 4. ant. Introduint frases de proporcionalitat, seguit dadverbis com més, manco, menys o adjectius comparatius equivalia a quant: Com més se belluga més safona. Equival a quant més...
 5. Seguit de la conjunció si introduïx frases comparatives hipotètiques: Parlava com si fora lamo.
 6. Seguit de a (com a) servix per a expressar la condició de que es considera especialment dotada la persona o cosa de que es parla: Com a cavaller que soc. I també un sentit comparatiu: uns ulls com a plats.
 7. ant. Introduint frases temporals, significant posterioritat, simultaneïtat o igualtat de temps entre dos accions o entre dos estats. Equival a quan.
 8. Introduïx frases causals en el verp en indicatiu o en subjuntiu. També seguit duns atres elements, formant locució. Com ara, loc. Com, paregut a: els ulls blaus, com ara tu. També equival a per eixemple: Noms com ara: Quelo, Voro, Cento.
 9. Com aquell o com si res, loc. Sense fer cas.
 10. Encara com, loc. Gràcies que: Encara com has vengut, si no no dinem.
 11. ¿O cóm?, equival a ¿o qué?: El dumenge és la festa grossa del poble. ¿Vindreu o cóm?.
observacions/documentació: Si és interrogatiu o exclamatiu s’escriu en accent cóm.
com-
(Del llatí cum.)
 1. pref. Forma que pren el sufix con-, dorige llatí i que significa cooperació, agregació, reunió, unió, davant de -b- o -p-: compare, compassar.
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.