Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: menys
menys
(Del llatí mĭnus, mat. sign. La palatalisació de la n (pronunciada ny) és explicable per una forma llatina de comparatiu analògic *mĭnĭus.)
 1. adv. i adj. desus. Manco, més poc. Quan sutilisa com a comparació sacompanya de la conjunció que: Açò es menys gran que allò.
 2. Traent-se, disminuint-se, descontant-se: Tres litros menys un quart de litro.
 3. Excepte, llevat de, a excepció de: Tots menys tu poden vindre.
 4. Signe menys, el signe (-) de la resta i dels números negatius.
 5. ant. Acompanyat de la preposició de equivalia a sense: Un cofre en panys menys de (sense) clau.
 6. ant. Acompanyat de la conjunció que equivalia asense que’.
 7. ant. No menys, encara.
 8. Al menys, com a mínima cantitat o condició, a lo manco.
 9. Ni més ni menys, justament, exactament, ni més ni manco.
 10. Sense més ni menys, exactament...
 11. Anar al menys, loc. desus. Empijorar-se, deteriorar-se, empobrir-se: Eixa família tan rica anà al menys i hui no tenen res.
 12. A menyscapte, loc. desus. A menys del seu valor o preu.
Buscar menys en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.