Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: res
res
(Del llatí rēs, cosa.)
 1. pron. ant. Cosa, en frases afirmatives i en frases negatives.
 2. ant. Gran res, gran cantitat.
 3. ant. Per extensió, persona.
 4. pron. Alguna cosa, en frases interrogatives o condicionals: ¿Voleu res de ma casa? No si hi ha res per ací que aprofite.
 5. No res, absència, carència total, negació: ¿Qué ha dit? - No res.
 6. Un no res, una miqueta, una cosa molt chicoteta o diminuta: Posa-li un no res de sucre a la tomata fregida.
 7. En un no res, en molt poc de temps, en un moment o un instant: En un no res trobà lo que li demaní.
 8. Ninguna cosa, en oracions negatives; en este significat, quan res va darrere dun verp, exigix la companyia de ladverbi no: No vos donaré res.
 9. En el sentit de cap cosa, quan res va davant del verp, sol dur en la llengua antiga ladverbi no, pero hui somet: Res no podem guanyar (ant.) Res podem guanyar.
 10. En frases de negació a on el verp se sol sobreentendre, sadmeten dos construccions: no res i res (sense no): ¿Qué vos han fet? -Res / no res.
 11. Res més, ninguna atra cosa: Vullc aigua i res més.
 12. Res als, ant. Res més, ninguna atra cosa.
 13. Res del món, absolutament res.
 14. No donar-se res, loc. ant. No preocupar-se.
 15. No voler saber res, no voler atendre a raons ni a explicacions.
 16. Com si res, sense la menor importància o transcendència: Ha treballat tota la nit i està com si res.
 17. Ans de res, loc. En primer lloc, primerament.
 18. De res, loc. Indica que no cal agraïment per lo donat, fet o dit. Se sol contestar quan algú diu gràcies. També es sol dir no les mereix, a manar, no sho val, moltes voltes, no hi ha de qué
 19. No res, no res, dos cebetes i tres diners o això i no res, tot és u, se diu per a expressar que una cosa és insignificant.
 20. Res de res, res absolutament.
 21. Daixò res de res, negativa absoluta: Diu que vaja a treballar per ad ell i daixò res de res.
 22. Res i avant, loc. Expressa conformitat davant duna adversitat.
ref. Per a no res, no cal cabaç.
res, -ses
(Del llatí res, cosa, propietat.)
 1. s. f. Animal generalment boví, pero també de llana o cabriu.
observacions/documentació: Antigament hi havia un plural resses.
 • res coincidix en:
  • el participi masculí singular de rendre
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: esquer i rés.