Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Cosa
cosa, -ses
(Del llatí causa, mat. sign.)
 1. s. f. Tot lo que existix, ya siga concret o abstracte, real o imaginari.
 2. ant. Cosa morta, aparició dun cadàver, fantasma.
 3. Lo que existix pero no vida i que no és ni persona, ni animal, ni vegetal.
 4. Lo que succeïx, que ocorre, succés, acontenyiment: Mha passat una cosa que vullc contar-te.
 5. La cosa pública, els assunts polítics o de govern.
 6. Seria cosa de, loc. Seria oportú o apropiat, convindria: Seria cosa danar arreplegant perque va a ploure.
 7. No siga cosa que, loc. Indica prevenció: Calla no siga cosa que et senta.
 8. Alguna cosa, indica una realitat imprecisa o indeterminada.
 9. Ninguna cosa, no res.
 10. Per cosa en lo món, loc. ant. Per res del món.
 11. Totes les coses o ant. totes coses, equival al pronom indefinit tot.
 12. Ser una atra cosa, se diu per a fer notar la diferència o oposició que existix entre coses molt distintes o que han canviat molt: En els trens nous és una atra cosa viajar.
 13. La qual cosa, lo qual.
 14. Poca cosa, chicoteta cantitat, cosa sense importància, persona que carix de dignitat o de valor: Sha casat en un chic que és poca cosa per ad ella.
 15. Bona cosa, gran cantitat, molt: Posam bona cosa de sucre, que magrada dolç.
 16. Bona cosa de, molt de: És ric, bona cosa de diners.
 17. Cosa de, aproximadament: Fa cosa de sèt dies que vinguí del viage. En cosa de quinze dies la ferida desapareixerà.
 18. Cosa de vore, digne de ser vist, extraordinari.
 19. Cosa de broma, cosa sense importància.
 20. Com qui no vol la cosa, loc. Simular o aparentar falta dinterés, desentendres.
 21. Dir quatre coses ben dites, loc. Donar una reprimenda, cantar les veritats.
 22. Cosa mai vista, loc. Acontenyiment excepcional o insòlit, gran novetat.
 23. No fer cosa bona, loc. Fer maldats, obrar en males intencions.
 24. Sobre totes coses, loc. Primordialment, sobretot.
 25. Prendre una cosa per una atra, loc. Interpretar una cosa incorrectament, confonent-la en una atra.
 26. No dir una cosa per latra, loc. Dir la veritat.
 27. Com si tal cosa, loc. Tranquilament, sense donar importància a un succés o acontenyiment.
 28. A cosa feta, loc. A posta, a soscausa, a propòsit.
 29. Cosa rara, loc. Excepcionalment: Hui, cosa rara, fa molta calor en Londres.
ref. Alguna cosa sempre és més que res. Les coses de montar no es poden deixar. Les coses n’hi ha que prendre-les conforme vinguen. Les coses, parlant s’arreglen. Les coses valen lo que els hòmens volen. Cada cosa a son temps, com les figues en agost.
Buscar Cosa en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: coça i cossa.