Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: La
la
  1. ant. Grafia aglutinada de lha.
la
(Del llatí ĭlla, aquella.)
  1. artícul i pron. Artícul definit femení.
  2. Pronom personal acusatiu de tercera persona singular: La va vore passejant pel carrer.
  3. A la que... loc. En el moment que: A la que entrava en casa son pare eixia.
  4. La u, ant. I hui dialecte, lu: La u diu i latre no.
la
(De la sílaba inicial de «labii reatum», fragment d’un vers de l’himne de Sant Joan Batiste compost per Gui d’Arezzo, i del qual se prengueren els noms de les sèt notes musicals.)
  1. s. m. La sexta nota de lescala musical.
almel-la, -les
  1. s. f. dialect. V. armela i derivats.
lamelirostre, -a, -es
  1. adj. m. Zool. Que en la part interior de les vores del bec una série de laminetes paregudes a dents.
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: lla.