Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: vores
vora, -res
(Del llatí ōra, mat. sign., i en una v- inicial per a evitar l’hiat en la combinació la ora.)
  1. s. f. Llímit, extrem o contorn dalguna cosa que extensió superficial.
  2. Les vores del camí, els costats o la zona a les dos bandes dun camí.
  3. Franja de terra que es troba rant dun curs fluvial o duna extensió daigua, com un llac o la mar.
 1. Part a banda i banda dun carrer per a on transita el personal: Puja a la vora no siga que passe un coche i tarramble.
  1. Franja extrema del teixit duna peça de roba o dun drap, que generalment se doblega dos voltes cap a dins per a ser cosida.
  2. Vora viva, la vora resistent dun teixit que es tix de manera que no es desfile.
 2. A la vora, loc. Prop, al costat.
 3. Vora tal cantitat o pes, prep. Més o manco, aproximadament: Vindré vora les huit. Pesarà vora cent quilos.
 4. Anar vora mar o vora riu, anar per la vora de la mar o dun riu.
 5. Dir-li a u més que la mar trau a les vores, loc. Dir-li a u tot lo roïn que es pensa dell.
 6. De vores a vores, loc. A seny, totalment ple, de gom a gom: La séquia anava de vores a vores i a tall deixir-sen.
 7. Fer la vora, ribetejar.
 8. Fer-se a la vora, loc. Apartar-se, fer-se a un costat.
 9. Vores, ni les de coca, loc. Vol dir que lo millor sempre està en el centre o al mig.
 10. Ficar vores ad algú, loc. Posar-li determinis o condicions.
observacions/documentació: La forma vorera en el significat de banda d’un carrer per a on transita el personal no té ni documentació ni tradició, se tracta d’un catalanisme modern introduït per Pompeu Fabra en el seu Diccionari, per imitació al castellà “acera” adoptà la forma vorera. La forma patrimonial i usual és vora. “Y dien que en Roma no van per la ciutat. Y es veritat que y havia alguns fancs, encara que y havia bones vores”. Pere Joan Porcar. Coses evengudes en la ciutat y regne de Valencia 1585.
Buscar vores en:
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: borres i borra.