Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: camí
camí, -ins
(Del celtollatí cammīnus, mat. sign.)
  1. s. m. Via utilisada per a transitar dun lloc a un atre.
  2. Camí real, via destinada a comunicar ciutats principals.
  3. Camí de carro, via utilisada per al trànsit de carros.
  4. Camí de ferradura, via estreta pensada únicament per al trànsit de cavalleries.
  5. Camí ferrat, ant. Camí de gran trànsit que unia localitats importants i que estava pavimentat en pedres.
  6. Camí assagador, via per a on passen ovelles o uns atres animals i que poden anar pasturant per les vores.
  7. Camí de pas, via estreta per a on només passa una persona.
  8. Camí de cabres, se diu daquell que està en mal estat per a transitar.
  9. Camí veïnal, aquell que va de poble a poble o dona a un atre camí més gran o carretera.
 1. Camí de Sant Jaume, la Via Làctea.
 2. Espai que pot recórrer un cos entre un i atre lloc.
 3. Acció de caminar.
 4. Tirar camí o tindre son camí cap algun lloc, loc. Anar en direcció a un lloc concret.
 5. dialect. Volta, vegada, viage: Cada camí que vens me trobes fòra de casa.
 6. fig. Série daccions o activitats que porten a la consecució dun objectiu.
 7. Eixida, solució a un problema: Tenim un gran problema pero trobarem un camí o atre.
 8. Fer camí, loc. Fer faena, seguida o treball.
 9. De camí, loc. De pas.
 10. Posar-se en camí, loc. Dispondres a viajar, iniciar un viage.
 11. Mamprendre el camí, loc. Escomençar a caminar o fer un viage.
 12. Fer camí, loc. Caminar en una direcció.
 13. Ser de vora camí o fruita de vora camí, loc. Ser molt roïn.
 14. Anar pel bon o mal camí, loc. Actuar correctament o lo contrari.
 15. Desfer el camí, loc. Retrocedir.
 16. Eixir al camí, loc. Eixir a lencontre o al davant.
 17. A mitan camí, loc. A mig camí o a mig fer una cosa.
 18. Girar de camí, loc. Apartar-se del camí recte.
 19. Eixir a un camí real, loc. Eixir a furtar.
 20. Obrir-se camí, loc. Anar superant dificultats i impediments per a conseguir un objectiu.
 21. Fer son dret camí, loc. ant. Morir-se.
ref. Tots els camins van a Roma. Qui sembra en camí real, pert lo gra i pert lo jornal. Qui camina mal camí, no fa bon pas a la fi. El camí més curt no és sempre el millor. Quan aniràs de camí, no vages sense pa ni vi. No n’hi ha pijor veí que la terra a la vora del camí.
Imàgens
Buscar camí en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.