Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: molt
molt, -ta, -ts, -tes
(Del llatí mŭltu, mat. sign.)
 1. adj. pron. i adv. En cantitat, abundant, numerós. Sol anar seguit de la proposició de si el substantiu que seguix és masculí singular: molts diners. Sentia molta curiositat. Venien moltes dònes. Fa molt de fret. Tinc molt de temps.
 2. Usat com a pronom en el sentit de cosa considerable o excessiva: Molt és lo que demanes.
 3. plr. Molta gent: Han vengut molts a preguntar per la teua salut.
  1. adv. En grau considerable, en gran manera.
  2. Usat com a complement dun verp: Treballar molt i cobrar poc.
  3. Com a determinant dun adjectiu: Molt menut és el chic per a treballar.
  4. Com a determinant dun adverbi: Molt alegrement vivien sense treballar.
  5. ant. i hui dialect. Davant adjectiu femení podia usar-se i a voltes susa en forma femenina: Molta poca vergonya és lo que teniu.
 4. dialect. Equival a quànt (interrogatiu): ¿Molt val açò?
 5. Ni poc ni molt, loc. Gens ni miqueta, res de res.
 6. Molts anys, loc. Felicitació davant dun fet com un casament, un aniversari, una compra... volent dir que dure molts anys.
 7. Per molt que, loc. Encara que.
 8. Molt és que..., loc. Encara com, gràcies que: Molt és que ha plogut pero no shan fet goteres.
ref. Molt i bo, no van pel mateix carrer. Mal de molts, conhort de tots. Dia de molt, vespra de no res. Qui molt conta, molt s’enganya. Qui molt viu, molt veu. Molts pocs fan un molt. Molt de mut que el pare dorm. Molt de soroll i poques anous. Molt velada, poc matinejada. Molta brosta pero poc de fruit. Molta palla pero forment ni un gra. Molta por pero molt poca vergonya. Moltes caneletes fan un ciri pasqual. Moltes coses no es farien si es pensaren dos voltes. Moltes voltes dura més el dol que la pena. Moltes voltes qui més parla és qui més ha de callar. Molts sabríeu parlar si deprengueren a callar. Molts te venen pero pocs te coneixen. Lo poc agrada i lo molt embafa.
Buscar molt en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: mòlt.