Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

ABREVIATURES I SÍMBOLS

/Separa formes sinònimes d’una mateixa paraula.
//Separa accepcions diferents d’una mateixa paraula.
*Posat a l’esquerra superior d’una paraula (*herrnest, *arredare, *al-persico) indica que es tracta d’una forma hipotètica no documentada.
<Indica que la paraula que apareix a l’esquerra del símbol procedix de la que apareix a la dreta del símbol; -all < -acŭlus llatí.
>Indica que la paraula que apareix a l’esquerra del símbol és l’orige de la que apareix a l’esquerra del símbol; albīnus > albí.
absol.absolutact.actiu
Acúst.acústicaadj.adjectiu
adv.adverbi, adverbialadvers.adversativa
al.alemàAnat.anatomia
angl.anglésant.antic, antiquat
antòn.antònimAntrop.antropologia
arag.aragonésArit.aritmètica
Arqueol.arqueologiaArquit.arquitectura
art.artículAstrol.astrologia
Astron.astronomiaaum.aumentatiu
aux.auxiliarAviac.aviació
Biol.biologiaBioquím.bioquímica
Bot.botànicacast.castellà, castellanisme
cat.català, catalanismecèlt.cèltic
cf.compareucient.científic
Cinem.cinematografiaCir.cirugia
Cit.citologiacoloq.coloquial
Com.comerçconj.conjunció
conjug.conjugaciócontr.contracció
cult.cultismedespect.despectiu
desus.desusatdialect.dialectal
dim.diminutiuEcol.ecologia
Econ.economiaElectr.electrònica, electricitat
Esc.esculturaexpr.expressió
f.femenífam.familiar
Farm.farmàciafig.figuradament
Filos.filosofiaFís.física
Fisiol.fisiologiaFolc.folclor
Fon.fonèticafr.francés
gàl.gàlicgal.galicisme
Gen.genèticaGeogr.geografia
Geol.geologiaGeom.geometria
germ.germànicGimn.gimnàsia
gòt.gòticGram.gramàtica
hebr.hebreuHeràld.heràldica
Hist.història, historiografiaIctiol.ictiologia
impers.impersonalInform.informàtica
interj.interjeccióintr.intransitiu
inus.inusualinv.invariable
iròn.irònic, irònicamentit.italià
juríd.jurídicllat.llatí, llatinisme
Lling.llingüísticaLlit.lliteratura
llit.lliterariLlòg.llògica
loc.locucióloc. adv.locució adverbial
loc. prep.locució preposicionallocal.localisme, local
m.masculíMar.marina
Mat.matemàticamat. sign.mateix significat
Mec.mecànicaMed.medicina
met.metafòricMeteor.meteorologia
Mètr.mètricaMil.milícia
Mineral.mineralogiaMit.mitologia
mossàr.mossàrap, mossarabismeMús.música
n.neutreNàut.nàutica
neerl.neerlandésneol.neologisme
num.numeralNumis.numismàtica
observ.observacióoc.occità
Oftalm.oftalmologiaÒpt.òptica
ordin.ordinalOrnit.ornitologia
Paleont.paleontologiapart. a.participi actiu
part. pass.participi passatpart. pres.participi present
Patol.patologiaper ext.per extensió
pij.pijoratiuPint.pintura
plr.pluralpoèt.poètic
Polít.políticapop.popular
port.portuguéspref.prefix
prep.preposicióprnl.pronominal
pron.pronompron. demost.pronom demostratiu
pron. indef.pronom indefinitpron. person.pronom personal
prov.provençal, provençalismeQuím.química
rar.rar o raramentref.refrà
refl.reflexiuRel.religió
Ret.retòricaret.retòric
s.substantiu i siglesànscr.sànscrit
Sicol.sicologiasign.significat
sin.sinònimsing.singular
Siquiat.siquiatriasuf.sufix
superl.superlatiuTaurom.tauromàquia
tecn.tecnicismeTeol.teologia
Terap.terapèuticatr.transitiu
Tv.televisióv.verp
v. pron.verp pronominalV.vore
var. ant.variant antigavar. coloq.variant coloquial
var. dialect.variant dialectalvar. fon.variant fonètica
var. form.variant formalvar. form. ant.variant formal antiga
var. inus.variant inusualvar. ort.variant ortogràfica
var. ort. ant.variant ortogràfica antigavar. vulg.variant vulgar
Veter.veterinàriavulg.vulgar
Zool.zoologia