Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

ABREVIATURES I SÍMBOLS

/Separa formes sinònimes d’una mateixa paraula.
//Separa accepcions diferents d’una mateixa paraula.
*Posat a l’esquerra superior d’una paraula (*herrnest, *arredare, *al-persico) indica que es tracta d’una forma hipotètica no documentada.
<Indica que la paraula que apareix a l’esquerra del símbol procedix de la que apareix a la dreta del símbol; -all < -acŭlus llatí.
>Indica que la paraula que apareix a l’esquerra del símbol és l’orige de la que apareix a l’esquerra del símbol; albīnus > albí.
absol.absolutact.actiu
Acúst.acústicaadj.adjectiu
adv.adverbi, adverbialal.alemà
Anat.anatomiaangl.anglés
ant.antic, antiquatantòn.antònim
Antrop.antropologiaarag.aragonés
Arit.aritmèticaArqueol.arqueologia
Arquit.arquitecturaart.artícul
Astrol.astrologiaAstron.astronomia
aum.aumentatiuaux.auxiliar
Aviac.aviacióBiol.biologia
Bioquím.bioquímicaBot.botànica
cast.castellà, castellanismecat.català, catalanisme
cèlt.cèlticcf.compareu
cient.científicCinem.cinematografia
Cir.cirugiaCit.citologia
coloq.coloquialCom.comerç
conj.conjuncióconjug.conjugació
contr.contracciócult.cultisme
despect.despectiudesus.desusat
dialect.dialectaldim.diminutiu
Ecol.ecologiaEcon.economia
Electr.electrònica, electricitatEsc.escultura
expr.expressióf.femení
fam.familiarFarm.farmàcia
fig.figuradamentFilos.filosofia
Fís.físicaFisiol.fisiologia
Folc.folclorFon.fonètica
fr.francésgàl.gàlic
gal.galicismeGen.genètica
Geogr.geografiaGeol.geologia
Geom.geometriagerm.germànic
Gimn.gimnàsiagòt.gòtic
Gram.gramàticahebr.hebreu
Heràld.heràldicaHist.història, historiografia
Ictiol.ictiologiaimpers.impersonal
Inform.informàticainterj.interjecció
intr.intransitiuinus.inusual
inv.invariableiròn.irònic, irònicament
it.italiàjuríd.jurídic
llat.llatí, llatinismeLling.llingüística
Llit.lliteraturallit.lliterari
Llòg.llògicaloc.locució
loc. adv.locució adverbialloc. prep.locució preposicional
local.localisme, localm.masculí
Mar.marinaMat.matemàtica
mat. sign.mateix significatMec.mecànica
Med.medicinamet.metafòric
Meteor.meteorologiaMètr.mètrica
Mil.milíciaMineral.mineralogia
Mit.mitologiamossàr.mossàrap, mossarabisme
Mús.músican.neutre
Nàut.nàuticaneerl.neerlandés
neol.neologismenum.numeral
Numis.numismàticaobserv.observació
oc.occitàOftalm.oftalmologia
Òpt.òpticaordin.ordinal
Ornit.ornitologiaPaleont.paleontologia
part. a.participi actiupart. pass.participi passat
part. pres.participi presentPatol.patologia
per ext.per extensiópij.pijoratiu
Pint.pinturaplr.plural
poèt.poèticPolít.política
pop.popularport.portugués
pref.prefixprep.preposició
prnl.pronominalpron.pronom
pron. demost.pronom demostratiupron. indef.pronom indefinit
pron. person.pronom personalprov.provençal, provençalisme
Quím.químicarar.rar o rarament
ref.refràrefl.reflexiu
Rel.religióRet.retòrica
ret.retòrics.substantiu i sigle
sànscr.sànscritSicol.sicologia
sign.significatsin.sinònim
sing.singularSiquiat.siquiatria
suf.sufixsuperl.superlatiu
Taurom.tauromàquiatecn.tecnicisme
Teol.teologiaTerap.terapèutica
tr.transitiuTv.televisió
v.verpv. pron.verp pronominal
V.vorevar. fon.variant fonètica
var. form.variant formalvar. form. ant.variant formal antiga
var. ort. ant.variant ortogràfica antigaVeter.veterinària
vulg.vulgarZool.zoologia