Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Via
quaderna via, -nes -ies
 1. s. f. Mètr. En mètrica migeval castellana, estrofa de quatre versos monorrims formats cada u per dos hemistiquis heptasilàbics.
via, -ies
(Del llatí vĭa, mat. sign.)
  1. s. f. Espai transitable que permet la comunicació entre un punt dorige i un punt darribada.
  2. Via pública, la que està oberta al trànsit de tot lo món; carrer, plaça
  3. Via de comunicació, camí per terra o ruta marítima o aérea.
  4. Via ràpida, carretera duna sola calçada, sense encreuaments ni accessos a les propietats a banda i banda.
 1. Via Làctea, galàxia a la qual pertany el Sol i la Terra, que es mostra de nit en una banda lluminosa deguda a la concentració destreles que recorre el cel de banda a banda.
 2. Cada u dels conductes de lorganisme per a on passen fluïts o unes atres substàncies.
 3. Les vies respiratòries, els conductes del sistema respiratori, format pel nas, la faringe, la laringe, la tràquea i els bronquis.
 4. Les vies urinàries, els conductes dels sistema urinari, format per luréter, la veixiga i luretra.
 5. Via daigua, badall o clavill per a on penetra aigua dins duna embarcació.
  1. Terreny aplanat a on sestenen els raïls del ferrocarril o del tramvia.
  2. Raïl del ferrocarril.
  3. Via morta, la que no eixida o no seguix més avant.
 6. Camí. Acte de caminar: Trobaren uns viagers que feen la mateixa via que ells.
 7. Fer via, loc. Caminar, fer camí.
 8. Fer la via de tal lloc, caminar dirigint-se cap ad eixe lloc.
 9. Manera dobrar, successió de fets, acontenyiments o circumstàncies que shan de passar per a conseguir un objectiu determinat: Per esta via conseguirem lo que volem.
 10. Passant per, per mig de: Comunicacions via satèlit.
 11. Via humida, Quím. Procediment pel qual se diluïx la substància que es vol analisar ans de fer-ho.
 12. Camí i via ampla, loc. Se diu ad algú per a que sen vaja pronte i ràpit.
 13. Per la via ràpida, loc. De manera ràpida o urgent.
 14. ¡Via!, interjecció que susa per a forçar ad algú que està en algun lloc a que es moga dell.
 15. Per via o per via de, loc. Indica el mig pel qual lloc una acció: El paquet ve per via aérea. Li escriu per via de correu ordinari.
 16. prep. Indica el mig pel qual lloc o es desenrolla una acció: Li contestà via correu electrònic.