Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Acte
acte, -es
(Del llatí actus, mat. sign.)
 1. s. m. Acció o fet realisat per voluntat: Feu un acte que desagradà a tots. Saludar és un acte de bona educació.
 2. Fet públic acompanyat en ocasions de solemnitat, cerimònia o funció pública: Els Jocs Florals són un acte lliterari i social. Les festes tenen uns actes públics i simbòlics. Escomençarem el curs en un acte acadèmic.
 3. Cada una de les parts en que es dividix una obra escènica, separades per un interval o descans: A la fi del primer acte de lobra es pot prendre un café en la cafeteria del teatre. El desenllaç de lobra lloc en el tercer acte.
 4. Rel. En la vida religiosa formulació o expre­ssió dun sentiment o disposició: Acte dadoració, de contricció, dhumiltat, desperança, de caritat.
 5. Rel. Acte de fe, castic públic dels condenats pel tribunal de la Santa Inquisició o Sant Ofici i lacte al que eren somesos els condenats per lInquisició ans del suplici.
 6. juríd. Acte de conciliació, compareixença de les parts en litigi davant del juge per a vore si poden reconciliar-se i estalviar-se el juí.
 7. Fer acte de presència, assistència breu i testimonial a una reunió o acontenyiment: Feu acte de presència en la presa de possessió i se nanà ans que acabara.
 8. Filos. Lexistència real davant de lexistència potencial o possible.
 9. Acte sexual, coit, còpula.
 10. Acte notarial, aquell en el qual intervé un notari formalisant una escritura.
 11. Acte administratiu, acció llegal dels òrguens de lAdministració pública segons les seues funcions.
 12. Acte judicial, resolució judicial per la que el juge o tribunal resol les qüestions que es plantegen en lassunt principal del litigi durant el procés judicial; est acte pot ser impugnat per linterposició dun recurs judicial.
 13. Acte sacramental, peça teatral en un acte que exalta el misteri de lEucaristia.
 14. Saló dactes, habitació o sala destinada a celebracions públiques.
 15. Actes o Fets dels Apòstols, u dels llibres sagrats del Nou Testament, escrit per lEvangeliste Sant Lluc, a on se narren els primers fets dels Apòstols.
 16. Acte seguit, loc. adv. Immediatament.
 17. En lacte, loc. adv. Immediatament, en un instant: Totes les víctimes de laccident aéreu moriren en lacte.
 18. Ser una cosa acte de notari, loc. Ser una cosa molt formal i de llei.
Buscar Acte en: