Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: llibres
llibre, -es
(Del llatí lībru, mat. sign.)
  1. s. m. Conjunt de fulls de paper o un atre material paregut, generalment escrits o impresos, que enquadernats formen un volum.
  2. Llibre en blanc, conjunt de fulls en blanc per a escriure.
  3. Llibre de cavalleries, obra lliterària novelesca en la que es narren fets fantàstics de cavallers migevals.
  4. Llibre de text, el que sutilisa per a lestudi duna matèria o laprenentage duna cosa.
  1. Rel. Llibre de devocions, el que conté oracions i llectures religioses.
  2. Rel. Llibre danar a missa, el que els fidels utilisen per a llegir en fer missa.
  3. Rel. Llibre de cor, el normalment gran i de fulls de pergamí que conté els salms, antífones, etc., que es canten en el cor, en les seues notes musicals.
  4. Rel. Llibre de lliçons, el del cor que conté les lliçons de maitines.
  5. Rel. Llibre antifonari, el del cor que conté les antífones de tot lany.
  6. Rel. Llibre processionari, el que es du en les processons i conté les oracions i preces que shan de cantar en elles.
  7. Rel. Llibre ritual, el que ensenya lorde de les sagrades cerimònies i el de ladministració dels sacraments.
  8. Rel. Llibre sagrat, cada u dels que formen la Sagrada Escritura rebuts per lIglésia.
  9. Llibre de música, el que conté partitures i lletres de cançons per a tocar o cantar.
 1. Conjunt de fulls a on sanoten i registren operacions comercials, senyes estadístiques o resenyes dactes.
  1. Portar o dur els llibres, estar encarregat de registrar aquelles operacions, senyes o actes en els llibres respectius.
  2. Llibre inventari, el que conté la descripció i valoració del capital.
  3. Llibre talonari, el que conté rebuts, billets o uns atres documents que quan se separen del restant queda una part enquadernada com a comprovant de la seua llegitimitat o falsetat i per a uns atres usos. Sol denominar-se simplement talonari. / Llibre de caixa, el que conté anotacions de les entrades i eixides dels diners.
  4. Llibre diari, en el que es va anotant periòdicament i per orde totes les operacions comercials.
  5. Llibre major, en el que sanota, ordenadament i per dates, els contes corrents que es tenen oberts en persones o coses pròpies del negoci.
  6. Llibre copiador, aquell a on se copia la correspondència duna casa comercial.
  7. Llibre mestre, a on sanoten i registren les operacions i notícies més destacables duna comunitat o casa.
  8. Llibre dactes, el que conté les resenyes de les reunions duna entitat, institució, societat, comunitat o junta.
  9. Llibre vert, en el que sescrivien notícies particulars i curioses de països i persones, especialment de llinages, fent menció a la seua calitat bona o roïna.
  10. Llibre dor, aquell que conté el registre de famílies nobles i personages ilustres o aquell que una entitat o institució i a on signen els personages ilustres que passen per ella.
  11. Llibre de memòries, en el que sanoten els fets que es volen recordar o fets biogràfics destacables per algun motiu.
 2. Llibre de família, document a on sarrepleguen les senyes familiars, matrimonis, naiximents...
 3. Fer llibre, netejar les séquies i apuntar als obrers en el llibre de contabilitat del Sindicat de Recs de Sueca.
 4. Llibre blanc, conjunt dels documents diplomàtics que un Govern publica sobre determinats assunts. També sol rebre noms com llibre roig, blau, groc...
 5. El llibre del cor, fig. Lestat afectiu de gratitut, de goig, etc., cap a una persona.
 6. Deixar els llibres, loc. Abandonar els estudis o una carrera.
 7. Parlar com un llibre obert, loc. Parlar en erudició i doctrina.
ref. Llibre tancat no fa lletrat. Llibre deixat, llibre perdut.
Buscar llibres en: