Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: fe
fe, -es
(Del llatí fēnu, herba seca que es dona de menjar als animals.)
 1. s. m. ant. V. fenaç.
fe, -es
(Del llatí fĭde, mat. sign.)
  1. s. f. Confiança o creença que es en alguna idea, o en la realitat i veracitat duna cosa o en algú.
  2. Tindre fe, creure en fermea.
  3. Digne de fe, digne de ser cregut.
  1. Creure en fermea en una doctrina religiosa.
  2. Rel. Acte de fe, acció de paraula o de pensament per mig de la qual una persona es reafirma en les creences religioses.
 1. Conjunt de normes i directrius que conformen la base duna religió.
 2. Conjunt de principis bàsics duna escola filosòfica, dun partit, etc.
 3. Rel. Artícul de fe, afirmacions de fe que es fan en el credo.
 4. Fe pública, autoritat llegítima que satribuïx a notaris, funcionaris, agents de canvi i bossa, cònsuls, tribunals... per a que els documents que autorisen siguen considerats com a autèntics.
 5. Persona sense fe, ant. Infidel, que falta a la paraula.
 6. Fe conjugal, ant. Fidelitat conjugal.
 7. Prometre a fe de rei, ant. Prometre una cosa en base al títul que es posseïx.
 8. Bona fe, en bona intenció.
 9. Anar o obrar de bona fe, actuar en bones intencions.
 10. Mala fe, en mala intenció.
 11. Donar fe, acte del notari en que certifica una cosa com a vàlida, certa o llegal.
 12. Fe de batisme, certificat de batisme.
 13. Fe de vida, de mort, certificació judicial que assegura llegalment la vida o defunció duna persona.
 14. Fe derrates, conjunt de rectificacions dels erros trobats en un llibre.
 15. Per ma fe o a fe que, formes de fer un jurament o una afirmació rotunda.
ref. La fe sense obres no salva. La fe curà a Marta i no la fusta de la barca. La fe de l’enteniment, d’esperança és argument.
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.