Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: acció
acció, -ons
(Del llatí actĭo, -ōnis.)
s. f. Eixercici o manifestació d’una força o potència: L’acció del vent és la causa de les ones. Les nostres accions poden canviar el món. // Efecte de fer alguna cosa, manifestació de la voluntat per mig d’un fet: He fet unes quantes accions negatives. Fa bones accions per a guanyar-se un bon nom. Les seues accions mostren bona voluntat. // En un actor o orador els gests i moviments que acompanyen a la paraula i que complementen l’expressió o formen part de l’actuació. // Moviment d’una part del cos o del cos sancer que mostra una intenció o l’inici d’una activitat: Alçà la mà fent acció de pegar-li. Feu acció d’anar-se’n pero no se n’anà. // En una obra lliterària o cinematogràfica el fet principal que es narra: L’acció de la película transcorre en el desert. El nuc de l’acció és l’engany amorós. // En llenguage cinematogràfic veu que indica a actors i tècnics de rodage que s’escomença a rodar: Llum, càmares i acció. // Mil. Combat, batalla o acció d’armes, especialment entre forces poc numeroses: Acció militar. Entrar en acció els pilots especials. Acció de guerra. // Dret. Dret que es té a demanar alguna cosa en un juí: Acció civil. Acció criminal. // Dret. Manera llegal d’eixercitar el dret que es té a demanar una cosa en un juí, demanant en justícia lo que és nostre o nos correspon. // Com. Cada una de les parts iguals en que es dividix el capital d’una companyia o societat anònima i que dona dret a recebir beneficis: En el setanta per cent de les accions pot dominar l’empresa. L’empresa ha emés noves accions. // Com. Document o títul que acredita que som posseïdors d’una part del capital d’una companyia: He depositat les accions en el banc. // Fís. Magnitut que és definida com el producte de l’energia absorbida durant un procés, per la duració del procés. // Moviments d’una part del cos o del cos sancer: Fa unes accions molt rares. Fa accions en les mans com si parlara en elles. // Acció de gràcies, manifestació d’un agraïment per mig d’un fet: Feren una ofrena floral en acció de gràcies per la victòria. // Acció directa, enfrontament violent dut a terme per alguns grups socials en fins polítics, ideològics o econòmics. // Mala acció, malifeta. // Acció social, activitat que du a terme una persona, un colectiu o una institució tenint com a objectiu ajudar o protegir a determinats membres de la societat.
Buscar acció en: