Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Acció
acció, -ons
(Del llatí actĭo, -ōnis.)
 1. s. f. Eixercici o manifestació duna força o potència: Lacció del vent és la causa de les ones. Les nostres accions poden canviar el món.
 2. Efecte de fer alguna cosa, manifestació de la voluntat per mig dun fet: He fet unes quantes accions negatives. Fa bones accions per a guanyar-se un bon nom. Les seues accions mostren bona voluntat.
 3. En un actor o orador els gests i moviments que acompanyen a la paraula i que complementen lexpressió o formen part de lactuació.
 4. Moviment duna part del cos o del cos sancer que mostra una intenció o linici duna activitat: Alçà la fent acció de pegar-li. Feu acció danar-sen pero no se nanà.
 5. En una obra lliterària o cinematogràfica el fet principal que es narra: Lacció de la película transcorre en el desert. El nuc de lacció és lengany amorós.
 6. En llenguage cinematogràfic veu que indica a actors i tècnics de rodage que sescomença a rodar: Llum, càmares i acció.
 7. Mil. Combat, batalla o acció darmes, especialment entre forces poc numeroses: Acció militar. Entrar en acció els pilots especials. Acció de guerra.
 8. Dret. Dret que es a demanar alguna cosa en un juí: Acció civil. Acció criminal.
 9. Dret. Manera llegal deixercitar el dret que es a demanar una cosa en un juí, demanant en justícia lo que és nostre o nos correspon.
 10. Com. Cada una de les parts iguals en que es dividix el capital duna companyia o societat anònima i que dona dret a recebir beneficis: En el setanta per cent de les accions pot dominar lempresa. Lempresa ha emés noves accions.
 11. Com. Document o títul que acredita que som posseïdors duna part del capital duna companyia: He depositat les accions en el banc.
 12. Fís. Magnitut que és definida com el producte de lenergia absorbida durant un procés, per la duració del procés.
 13. Moviments duna part del cos o del cos sancer: Fa unes accions molt rares. Fa accions en les mans com si parlara en elles.
 14. Acció de gràcies, manifestació dun agraïment per mig dun fet: Feren una ofrena floral en acció de gràcies per la victòria.
 15. Acció directa, enfrontament violent dut a terme per alguns grups socials en fins polítics, ideològics o econòmics.
 16. Mala acció, malifeta.
 17. Acció social, activitat que du a terme una persona, un colectiu o una institució tenint com a objectiu ajudar o protegir a determinats membres de la societat.
Buscar Acció en: