Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

  • costats coincidix en:
    • el participi masculí plural de costar
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.