Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: cares
cara, -res
(Del grecollatí cara, mat. sign.)
  1. s. f. Part anterior del cap de les persones que comprén des del front fins a la barbeta, i també la dalguns animals.
  2. Cara de cul, se diu de la cara ampla i redona.
  3. Bona cara o cara de rosa o cara de poma o de pometa roja, tindre una cara que dona sensació de bona salut.
  4. Cara groga, cara malaltiça.
  5. Cara llarga, que expressa tristor.
  6. Mala cara, cara de pocs amics o cara de pomes agres, cara de vinagre o cara de gos, la que manifesta mal humor, irritació o enuig.
  7. Cara dura, cara de vaqueta o forrada de vaqueta, se diu de la cara que no expressa vergonya per una cosa mal feta.
  8. Cara ratada, picada o apedregada, cara duna persona senyalada per la pigota.
  9. Cara denvit, cara impassible, inexpressiva davant duna situació.
 1. Cara de collons, se diu dels hòmens impertinents, que incordien intencionadament; caracollons.
 2. Cara de figa, se diu de les dònes impertinents, que incordien intencionadament; carafiga.
 3. Cara de judeu o de renegat, desus. Persona lleja en mal aspecte.
 4. La part anterior duna cosa.
 5. De cara a, loc. En la part anterior cap a una direcció. Mirant o pensant en un temps futur: La porta està de cara al jardí. De cara a la jubilació he escomençat a invertir.
 6. Cara a o simplement cara, cap a, en direcció a: Mirava cara tu. Anem cara als montanyars més alts. Cara avant. Cara arrere. Cara amunt. Cara avall.
 7. Cara al sol, anar en direcció al sol.
 8. Cara del peu, part superior del peu.
 9. Cara de terra, la superfície de la terra.
 10. Cara duna moneda, la part de la moneda a on sol anar la figura del governant i que es considera la part anterior de la moneda, en oposició a latra que rep el nom de creu.
 11. Jugar a cara i creu, joc que consistix en llançar una moneda a laire i fer apostes per la part anterior o posterior en que quedarà la moneda quan caiga en terra.
 12. Geom. Pla o superfície dun poliedre.
 13. Cada una de les pàgines dels fulls de paper.
  1. Cada u dels plans limítrofs duna pedra en la construcció.
  2. Cara bona, la part de la pedra o material de construcció que es posa cap a fòra.
  3. Cara roïn, la que no ha de vores.
  4. Cara vista, aquella que es veu davant.
  5. A cara vista, loc. Estil de construcció a on se posen les pedres o rajoles sense recobriment.
 14. Nàut. La banda o costat dun objecte com ara la cara de popa o de proa dun pal.
 15. ant. Cara real, se dia duna cosa que tenia la seua cara bona a la vista.
 16. Impressió que dona una cosa o situació segons se veu en un primer moment: Este negoci no bona cara.
 17. Cara de sisó, loc. Se diu a la persona que se les dona o es passa de llesta.
 18. Tindre cara, loc. No tindre vergonya.
 19. No tindre cara, loc. Tindre vergonya de fer una cosa.
 20. Tindre més cara que esquena, loc. Tindre la cara dura o poca vergonya.
 21. Escopinyar a la cara, loc. fig. Fer una manifestació de gran despreci.
 22. Anar en la cara ben alta, loc. Anar sense amagar-se.
 23. Fer cara o tindre cara a algú, loc. ant. Donar-li ad algú latenció que es mereix.
 24. Fer cara o tindre cara a algú, loc. ant. Combatre o lluitar en algú.
 25. Cara a cara, loc. Tindre a algú present, davant físicament.
 26. Tindre dos cares, loc. Actuar de forma diferent, especialment mentir.
 27. Vores les cares, loc. Se diu quan dos contrincants volen provar les seues forces.
 28. Donar la cara, mostrar cara o traure la cara, loc. Presentar-se com a responsable o fiador.
 29. Tindre cara de bon any, loc. Estar gros.
 30. Trencar la cara ad algú, loc. fig. Pegar-li una galtada forta.
 31. Fer una atra cara, loc. Se diu quan algú estava mal de salut i en acabant una atra aparència física millor.
 32. No mirar de cara, loc. No saludar a algú per no caures be o dur-se malament.
 33. Per cara dalgú, loc. En consideració ad eixa persona.
 34. Caure-li ad algú la cara de vergonya, loc. Estar avergonyit.
 35. Tirar en cara o a la cara, loc. Dir-li a una persona una série de coses que li poden molestar o de coses que ha fet malament en anterioritat.
 36. A la cara, loc. Damunt, davant: Se tha trencat el coche, puix ya tens un atre problema a la cara.
 37. Portar o dur alguna cosa escrita en la cara, loc. Mostrar en el gest o la cara una cosa, un sentiment, una idea, intenció...
ref. Una mà llava l’atra i les dos la cara. Més val vergonya en la cara que dolor en lo cor. Lo que és de Deu, a la cara es veu. A mal temps, bona cara.
car, -ra, -rs, -res
(Del llatí carus, mat. sign.)
 1. adj. m. inus. Que produïx apreci o carinyo.
 2. ant. Que molta vàlua.
 3. Que un preu alt.
 4. Car comprat, ant. Que sobté una cosa siga com siga encara que comporte una gran pèrdua.
 5. adv. A un preu elevat: Comprar barat i vendre car és el negoci.
ref. Lo barat és car.
Buscar cares en:
 • cares coincidix en:
  • la 2ª persona del present de subjuntiu de carar
  • la 2ª persona del present d'indicatiu de carar
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.