Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: barat
barat, -ta, -ts, -tes
(De baratar.)
  1. adj. m. Cosa que es compra o ven a baix preu o que millor preu que unes atres coses: Laigua és sempre més barata que el vi.
  2. Per extensió, de mala calitat.
  3. Barat a, loc. adv. A canvi dalguna cosa, generalment sutilisa quan no es tracta de diners: Me regala llibres barat a que yo li traduïxca les cartes. No es pot treballar barat a res.
  4. Barat a res o barat a cançons, loc. Debades, gratuïtament, a canvi de res, desinteressadament.
ref. Lo barat és car. Barat i bo renyiren. Bo i barat s’han barallat. Bo i barat, ya s’ha acabat.
barat, -ts
(Posverbal de baratar.)
  1. s. m. ant. Tracte fraudulent.
Buscar barat en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: embarrat, barrat i varat.