Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Escopinyar
escopinyar
Flexió verbal »
(Del llatí vulgar *exconspuĕre.)
  1. v. intr. Llançar saliva per la boca.
  2. tr. Llançar a alguna cosa o persona la saliva: Vingué plorant perque els atres chiquets lhavien escopinyat.
  3. tr. Llançar per la boca alguna cosa, com si sescopinyara saliva.
  4. Escopinyar o escopir al bací, loc. ant. Pagar en desgana, perque no hi ha remei.
  5. Escopinyar o escopir sanc en bací dor, loc. ant. Ser algú desgraciat, encara que tinga molts bens materials.
ref. Qui escopinya al cel, a la cara li cau.
Buscar Escopinyar en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.