Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: plans
pla, -ana, -ans, -anes
(Del llatí planu, mat. sign.)
 1. adj. m. i f. Se diu de la superfície llisa i recta, sense curvatures, ondulacions, relleus, elevacions ni depressions.
 2. Geom. Que tots els seus elements situats en un pla.
 3. A peu pla, loc. A nivell del lloc pel qual se camina sense haver de pujar ni baixar.
 4. Pegar de pla, loc. Donar un colp en la part més ampla duna ferramenta o arma i no per la del tall.
 5. Posar plana una cosa, posar-la de manera que descanse sobre la seua part més ampla.
 6. Llis, sense relleus o elements ornamentals.
 7. fig. Fàcil, sense dificultat: Explica-li les coses duna forma plana per a que les entenga.
 8. fig. Senzill, normal, corrent, sense ninguna afectació: Era un rei molt amable i molt pla.
 9. Home pla, ant. Home socialment humil, de classe baixa.
 10. Home pla, home de tracte fàcil i senzill, accessible: És el governador pero és un home pla en el que podeu parlar.
 11. Al i al pla, loc. Senzillament: Parlem al i al pla, sense retòrica ni metàfores.
 12. Ball pla, ball popular que es balla en parelles, molt estés pel Regne de Valéncia.
 13. Cant pla o gregorià, cant llitúrgic que el Papa sant Gregori establí en el sigle VI.
 14. Parlar en pla, parlar pla o parlar al pla, loc. Parlar en romanç valencià.
 15. ant. fig. Íntegre.
 16. Entrar a peu pla, loc. Entrar en un lloc o introduir-se de manera fàcil i sense cap de dificultat.
pla, -ans
(Del llatí planum, mat. sign.)
  1. s. m. Superfície en la que qualsevol recta que passe per dos dels seus punts se troba totalment contenguda en la dita superfície.
  2. Pla horisontal, se diu de la superfície que està paralela a lhorisó.
  3. Pla vertical, se diu de la superfície que talla perpendicularment lhorisó.
  4. Pla inclinat, se diu de la superfície que forma àngul en lhorisó.
 1. Terreny sense elevacions ni depressions importants.
 2. Part plana dalguna cosa.
 3. Perspectiva en que són colocades les persones o coses representades o descrites: En el llenç un personage ocupa el primer pla.
 4. Representació esquemàtica i a escala sobre una superfície plana dun edifici, una població, una fortificació, una màquina, etc.: Sha editat un nou pla turístic de la ciutat dAlacant // Alçar o fer un pla, realisar la dita representació o dibuix.
 5. fig. Proyecte ordenat duna obra lliterària, artística, política, etc.: La Conselleria ha di­ssenyat un nou pla contra els incendis.
 6. Proyecte en general, propòsit de fer una cosa: No tinc plans per a les vacacions destiu.
ref. Plans alvançats, ixen errats.
Buscar plans en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.