Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: dita
dita, -tes
(Del llatí dicta, coses dites.)
 1. s. f. Fet de dir la cantitat que es vol pagar per una cosa que ha segut treta a subasta.
 2. Cantitat que soferix en una subasta per una cosa.
 3. Ficar dita, licitar, aumentar els licitadors el preu duna cosa que ix a subasta o superar la dita dun atre licitador.
dita, -tes
 1. s. f. ant. V. dit (de dir).
dit, -ta, -ts, -tes
(Del llatí dĭctu, part. pass. de dīcĕre, dir, o d’una forma llatina dīctu, en la i llarga per analogia en dīcere.)
  1. adj. m. Expressat en paraules.
  2. Millor dit, dir-ho duna manera més exacta; és una expressió correctiva.
 1. Tindre per dit, loc. Creure en total seguritat, considerar segur: Tin-ho per dit que aquell escrit està encara en larchiu.
 2. Nomenat, referit, ya mencionat adés o abans: Dites paraules, dit document.
 3. Que es nomena, que per nom: Escrivia narracions llargues, dites noveles.
 4. s. Lo que es diu.
 5. s. Frase feta de caràcter popular.
 6. Dit i fet, loc. Aludix a la prontitut en que es fa o sha fet alguna cosa.
ref. No queda lo dit sino lo escrit.
Buscar dita en:
 • dita coincidix en:
  • el participi femení singular de dir
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: dità i ditada.