Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Cantitat
cantitat, -ts
(Del llatí quantĭtāte, mat. sign.)
  1. s. f. Tot lo que pot aumentar o disminuir i que és medible o contable com el número, el pes, el temps, etc.
  2. Número dunitats.
  3. inus. i ant. Valor.
    1. Lling. Temps que es necessita per a pronunciar un o una sílaba.
    2. Cantitat vocàlica, temps que dura la pronunciació duna vocal.
    3. Cantitat silàbica, temps que dura la pronunciació duna sílaba.
observacions/documentació: Cantitat és una forma ben antiga i hui general en valencià, és una variant de la forma en desús quantitat.
Buscar Cantitat en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.