Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Número
número, -os
(Del llatí nŭmĕru, mat. sign.)
 1. s. m. Resultat de calcular o contar quants objectes hi ha, o de comparar una cantitat en una atra de la mateixa espècie presa com a unitat.
  1. Número abstracte, el que no expressa lespècie dels objectes determinats.
  2. Número àureu, número que servix per a delimitar lepacta.
  3. Número complex, el compost de diferents números concrets de distinta espècie, pero del mateix gènero.
  4. Número concret, el que expressa la cantitat duna espècie dobjectes determinats.
  5. Número dígit, el que pot representar-se en una sola sifra.
  6. Número fraccionari, el que expressa una cantitat fraccionaria.
  7. Número impar, el que no és múltiple de dos.
  8. Número irracional, el que no pot expressar-se ni per unitats sanceres ni fraccionàries.
  9. Número mixt, el compost de número sancer i fraccionari.
  10. Número par, el que és múltiple de dos.
  11. Número polidígit, el que pot representar-se en dos o més sifres.
  12. Número prim, número natural, diferent de lunitat, que a soles és divisible per ell mateix i per lunitat.
 2. Número redó, el que expressa en unitats completes de cert orde una cantitat aproximada.
 3. Número sancer, número positiu o negatiu que expressa una cantitat sancera.
  1. fig. Signe que representa una cantitat o un valor.
  2. Números aràbics, signes que pertanyen a la numeració aràbiga.
 4. Números romans, lletra de lalfabet llatí que sutilisa per a representar una cantitat: I (1), V (5), X (10), L (50), C (100), D (500), M (1000).
  1. Cantitat no determinada de persones, animals o coses.
  2. Gran número, cantitat tan gran que no es pot contar.
 5. Ser el número, ant. ser de tal conjunt, de tal classe.
 6. Morfema gramatical que expressa si una paraula es referix a un element o a un conjunt.
 7. Cadència proporcional que fa harmoniosos els periodos musicals, de la poesia i de loratòria.
 8. Cada u dels actes dun espectàcul o duna funció destinada al públic.
Buscar Número en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.