Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: paraules
paraula, -les
(Del llatí parabŏla, i este del grec παραβολή, comparació, proverbi, i en el llatí vulgar, vocable.)
 1. s. f. Unitat mínima del discurs en significat en pauses inicial i final.
 2. La paraula de Deu, lEvangeli, la Sagrada Escritura, els sermons o escrits en que sexpon la doctrina evangèlica.
 3. Facultat de parlar o dexpressar-se.
 4. Demanar la paraula, demanar permís per a parlar en una reunió o assamblea.
 5. Concedir la paraula, donar permís per a parlar en una reunió o assamblea ad aquell que la demana.
 6. Retirar la paraula, llevar el permís per a parlar en una reunió o assamblea ad aquell al que se li havia concedit.
 7. Dirigir la paraula, parlar-li ad algú.
 8. De paraula, verbalment.
 9. Promesa verbal.
 10. Donar paraula, prometre fermament.
 11. Paraula dhonor, la que es dona com a promesa i comporta la deshonra si no es complix.
 12. Complir o mantindre la paraula, complir lo que sha promés.
 13. Trencar la paraula o faltar a la paraula, no complir una promesa.
 14. Tindre paraula o ser home de paraula, ser una persona que complix lo que diu o promet.
 15. No tindre paraula o tindre poca paraula, loc. Ser una persona que no complix lo que diu.
 16. Paraula de valencià, promesa formal que sempre es complix.
 17. Paraula de casament, la que es donen mútuament els qui volen casar-se i per la que es comprometen a fer-ho.
 18. Males paraules, blasfèmies.
 19. Paraula a paraula, en exactitut i sense deixar cap de paraula.
 20. Tallar la paraula o tallar el dir, loc. Interrompre a qui està parlant.
 21. plr. Discussió o baralla verbal.
 22. Tindre paraules en algú, barallar-se verbalment en algú, discutir.
 23. plr. Se diu de lo que només se diu i no es fa.
 24. Deixar ad algú en la paraula en la boca, loc. Anar-sen algú sense acabar descoltar lo que se li està dient.
 25. En poques paraules o en una paraula, loc. Dir una cosa de la manera més breu possible, en resum.
 26. En una paraula, loc. En resum.
 27. Persona de poques paraules, loc. Poc parlador.
 28. No dir paraula, loc. No dir res, no parlar gens.
 29. No dir una paraula més alta que latra, loc. Parlar correctament.
 30. No entendre una paraula, loc. No entendre res de lo que es diu o es llig.
 31. No tindre paraules, loc. Quedar-se boquiobert, sense poder expressar-se.
 32. Paraula dhome, loc. Se diu per a reforçar una promesa ferma.
 33. Parlar en miges paraules, loc. Parlar de manera que algú no entenga lo que es diu.
 34. Sospesar les paraules, loc. Pensar lo que es vol dir ans de fer-ho.
 35. Tindre facilitat de paraula, loc. Parlar en fluidea, tindre moltes paraules.
 36. Tindre moltes paraules, loc. Tindre facilitat de parlar, expressar-se en facilitat.
 37. Traure-li les paraules a u en cullereta, loc. Fer parlar ad algú que no vol parlar o que poca facilitat de paraula.
ref. Paraula de peixcador, mentira de caçador. Paraula donada, paraula sagrada. La paraula fa l’home.
Buscar paraules en: