Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: sermons
sermó, -ons
(Del llatí sermōne, conversació, parlament.)
 1. s. m. ant. Discurs, parlament, conversació.
  1. Rel. Discurs o oració fet en públic per un retor per a adoctrinar als fidels.
  2. Rel. Sermó de Quaresma, cada u dels sermons que es fan en Quaresma, sobretot recordant la necessitat de fer penitència.
  3. Rel. Sermó de la galtada, el que es fa el Dijous Sant en la nit commemora la presó de Jesucrist i la presentació davant dHerodes i Pilat.
 2. fig. Amonestació o crida a lorde llarga.
 3. fig. Discurs llarc i avorrit.
 4. Estar ya en el sermó de les galtades, loc. Haver aplegat al moment més important o final dun acontenyiment.
ref. Fes be i no faces mal, i un atre sermó no cal.
Buscar sermons en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.