Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: posar
posar
Flexió verbal »
(Del llatí pausare, mat. sign.)
 1. v. refl. Detindres suaument sobre una cosa una au, un avió, etc.: Els pardalets se posaren sobre la barana del balcó.
 2. refl. o intr. ant. Reposar, descansar.
 3. intr. ant. Hostajar-se temporalment en un lloc.
 4. tr. Depositar una cosa en un lloc determinat: Posí el rellonge en el calaix.
 5. Depositar una cosa damunt duna atra o en contacte en ella per a protegir-la, cobrir-la, transformar-la…: Me posà una flassada en les cames perque fea fret.
 6. refl. Aplicar-se algú una cosa damunt, com ara un cosmètic, un ungüent, una peça de roba…: Posat calcetins de llana que fa gelor. Poseu-vos crema en les mans o se vos faran quebraces del fret.
 7. Fer que algú estiga obligat o comboyat en un negoci, assunt, etc.: Mhaveu posat en un compromís.
 8. Posar atenció, parar atenció, atendre.
 9. Posar nom, elegir un nom o fer que tinga un nom determinat una persona o cosa: Li han posat Aleixandre, com a son pare.
 10. Posar obstàculs, objeccions, dificultats, parapeus..., crear problemes, traves, inconvenients…: Posen molts parapeus a lhora dobrir un nou negoci.
 11. Posar preu, senyalar un valor a una cosa.
 12. Posar diners en un negoci, donar una cantitat de diners per a dur avant un negoci.
 13. Fer estar duna nova manera, en un nou estat: Posaren el retrat de Felip V cara avall.
 14. Posar be, fer que algú o alguna cosa torne a estar correctament: Prengau-vos les medicines i pronte vos posareu be.
 15. Posar dret, fer que algú o alguna cosa estiga dreta.
 16. Posar en dubte una cosa, no creure-la.
 17. Posar en orde una cosa, fer que una cosa estiga com cal.
 18. Posar per escrit, escriure una cosa.
 19. Posar pla, fer que una cosa estiga plana, llisa
 20. Posar-se lloca, escomençar a covar una gallina.
 21. Dedicar-se algú a un ofici, professió, treball…: Eixa chiqueta haurem de posar-la monja.
 22. Posar botiga, tenda, despaig..., establir una botiga, tenda, despaig
 23. Posar-se una cosa en el cap, encabotar-se en una cosa.
 24. Supondre, establir com a cert: Posem que ha pagat, puix que mostre el rebut.
 25. refl. Iniciar, escomençar: Posem-nos a treballar si volem cobrar. Se posa a plorar en quant li alces la veu.
 26. Posar els ossos de punta, loc. Posar-se a fer faena o treballar de valent.
 27. Posar la damunt ad algú, loc. Pegar-li.
 28. Posar les peres a quart o a quatre ad algú, loc. Bonegar-lo per a que actue correctament.
 29. Posar los ad algú, loc. Se diu a qui va a un lloc per primera volta.
 30. Posar a una cosa, loc. Escomençar-la, aplicar-se a fer-la.
 31. Posar contra algú alguna cosa, ant. Denunciar-lo per algun motiu.
 32. ¿A ón posarem el sant que no el caguen les mosques?, loc. Se diu quan algú no sap a on posar una cosa o persona que sestima molt.
posar
Flexió verbal »
 1. v. intr. Mantindres estàticament en determinada postura per a fer de model dun artiste.
Buscar posar en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.