Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: volta
volta, -tes
(Del llatí vŏlvĭta, part. pass. de vŏlvĕre, girar.)
 1. s. f. Acte i efecte de girar, entorn dun eix real o fictici.
 2. Espai recorregut per un mòvil que es desplaça seguint una llínea tancada.
 3. Part dun cos que en llínea corba lorige i el final en el mateix punt.
 4. Circumvalació.
 5. Volta ciclista, correguda de bicicletes que recorre un territori.
  1. Moviment giratori fet per una persona o animal, pel qual se mou fins a quedar en la mateixa posició que tenia inicialment.
  2. Mija volta, volta incompleta en la que la posició final és loposta a la que es tenia al principi.
  3. Volta de campana, volta que seixecuta verticalment, girant per a caure novament dret.
 6. Pegar voltes, eixecutar volantins, giraveles o corumbeles.
 7. Passeig o desfilada que es fa, acabant generalment en el mateix lloc inicial.
 8. Pegar la volta, loc. Girar-se i tornar arrere generalment.
 9. Moviment giratori que dos objectes units solidàriament o lligats realisen u entorn de latre.
 10. Fer la volta, loc. ant. Pegar la volta.
 11. Retorn, tornada, regrés.
  1. Vegada; cada u dels casos en que una cosa lloc, se fa, se realisa... També es diu dialectalment viage o camí: Cada volta que vens malegre. Pots anar totes les voltes que vullgues.
  2. A voltes, loc. A vegades, en algunes ocasions.
  3. Tal volta, Potser, possiblement, tal vegada.
  4. Tota volta, sempre.
  5. Una volta (que), una vegada (que), en acabant de: Una volta que hages acabat ten pots anar.
  6. Torna i volta o volta i torna loc. De nou, una atra vegada, de manera repetida: Li he dit que no i ell volta i torna a escomençar en la mateixa petició.
 12. Llínea corba, que no és rectilínea.
 13. Volta del jou, cada u dels dos extrems del jou.
 14. Arquit. Arc, o element que la seua forma.
  1. Arquit. Obra de fàbrica que cobrix un espai en forma arquejada, recolzat en pilars o murs, formant un trespol, una coberta o part dun atre element arquitectònic.
  2. Volta de canó, la volta la secció de la qual és semicircular.
  3. En arquitectura hi ha una gran varietat de voltes que reben diferents noms, com ara: apuntada, de cúpula, redona, de forn, de pastera, daljup, de punt redó, doble, grossa, per igual, quadrangular, tabicada...
 15. fig. El firmament.
 16. De volta volum, loc. inus. De repent, de sobte, impensadament.
 17. Buscar la volta ad algú, loc. Buscar trobar-se o entropeçar-se en algú, o posar vectigals a les seues intencions o obres.
 18. No tindre solta ni volta, loc. No tindre trellat.
 19. Donar-li voltes, loc. Pensar molt una cosa per a prendre una decisió.
 20. Donar voltes al canonet, loc. No eixir dun mateix estat o situació.
 21. Donar sèt voltes (o quinze voltes) ad algú, loc. Traure-li molta ventaja en alguna cosa, superar-lo en molta diferència.
 22. A les voltes, loc. ant. A voltes, a vegades, en algunes ocasions.
ref. A voltes no és com a vegades.
Buscar volta en:
 • volta coincidix en:
  • la 2ª persona d'imperatiu de voltar
  • la 3ª persona del present d'indicatiu de voltar
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: envolta, envolt, bolt i voltat.