Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Alçar
alçar
Flexió verbal »
(Del llatí *altiāre, posar més alt.)
 1. v. tr. Moure una cosa cap amunt: Alça les mans. Alçar el cap cara amunt. Si has caigut alçat de terra.
 2. Posar-se dret o en peu: Estava agenollat i salçà. Quan entre el Juge vos heu dalçar.
 3. Dret. Apelar una sentència a un tribunal superior.
 4. Eixir del llit o da on sestà gitat per a dormir o descansar: Tots els dies malce a les huit. Alçat del llit i ves-ten a lescola.
 5. En el joc de cartes, agarrar un grapat de cartes de la baralla, una volta barallada, i posar-les baix per a assegurar que no hi ha frau.
 6. Conseguir, entre molts participants, apoderar-se duna cosa o guanyar-la: El nostre equip, finalment, salçà en el premi.
 7. Fer un edifici o construir una obra arquitectònica: Els romans alçaren este pont i encara està ací. Han alçat un edifici de trenta plantes.
 8. Guardar una cosa en algun lloc: La mare alça la roba en larmari. Alça els joguets quan acabes de jugar en ells.
 9. refl. Parlant de coses molt altes o grans, estar situat o ubicat en un lloc: El Montgó salça en la comarca de la Marina. El Fadrí salça en Castelló de la Plana.
 10. Alçar-se lorage, loc. Aclarir-se, millorar, deixar destar núvol: Pareix que salce lorage i vullga eixir el sol.
 11. refl. Rebelar-se contra algú o alguna cosa: Nos alcem contra linjustícia. Molts pobles salcen contra lopressió.
 12. Suspendre, deixar sense efecte: Si sou bons vos alçaran el castic.
 13. Fer més alta una cosa: Alça els murs o sescaparan les gallines del corral.
 14. Alçar a Deu, loc. Fet delevar lhòstia en la cerimònia de la missa darrere de la consagració.
 15. Alçar el cap, loc. Millorar en general: A vore si me pose bo i alce el cap. Que passen les desgràcies i alçarem un poc el cap.
 16. Alçar els muscles, loc. Alçar-los indicant desconeiximent, indiferència o estranyea.
 17. Alçar la , loc. Ajudar Deu o alguna persona en molt de poder a millorar una situació desesperada: Si Deu no alça la no acabarà esta desgràcia.
 18. Alçar-li la ad algú, loc. Manera eufemística de dir que algú pega a una persona, generalment a un familiar al que se li deu respecte: Diuen que li alçà la a son pare i des daquell fet no es parlen. Li alçava la a sa mare i la pobra dòna callava.
 19. Alçar la veu, loc. Parlar més fort o manera eufemística de dir que es crida ad algú al que se li deu mostrar respecte: Un fill mai li ha dalçar la veu a son pare.
 20. Alçar polseguera, loc. Armar escàndal o cartapell alguna cosa entre la gent, alçar polèmica.
 21. Alçar vela, loc. Estendre o desplegar les veles.
 22. No alçar ni pols ni remolí, loc. Fer una cosa en tota discreció, sense escandalisar, o passar un fet desapercebut, sense pena ni glòria.
 23. Alçar en alt, loc. Alçar una cosa ben alta: Alça en alt lo que than regalat per a que tots ho vegen. També fer que algú pegue un bot pegant-li un pessic, una punchada, una patada...: Li pegà un pessic que lalçà en alt.
 24. Alçar taula, loc. Arreplegar els utensilis usats en un dinar, sopar o qualsevol menjada.
ref. Lo mal alçat, per al gos i el gat. Qui no s’alça matí, no va a missa ni al molí.
Buscar Alçar en:
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: alzar.