Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Aclarir
aclarir
Flexió verbal »
(Del llatí acclarāre, mat. sign.)
 1. v. tr. Fer més clara de color una cosa: La pell saclarix si no es pren el sol. És un vert molt fosc i hauràs daclarir-lo un poc.
 2. Allumenar un espai fosc: Si fem més gran la finestra la llum aclarirà lhabitació.
 3. Fer manco espés o dens un líquit: Afig llet al chocolate per a aclarir-lo que està massa espés.
 4. Fer més clara i perceptible la veu: Fer gàrgares en aigua i llima aclarix la veu.
 5. Fer més clara i comprensible una cosa explicant-la, clarificar: Ladvocat aclarí el conflicte entre les parts en una breu explicació. Els documents aclariren la confusió.
 6. Esporgar arbres i plantes: Tots els anys hem daclarir la parra i el gesmiler.
 7. Eliminar alguns elements o objectes dun lloc per a que hi haja més espai entre uns i atres o per a que entre millor la llum o laire: Aclarirem la pinada tallant u de cada quatre pins. No caben més coses en la cambra, hem daclarir-la tirant-ne algunes inservibles.
 8. Aclarir la vista, loc. Eliminar lo que enterbolix la vista i dificulta una correcta visió: Quan malce no tinc la vista aclarida. Se llavà els ulls en aigua i sal per a aclarir-se la vista.
 9. Aclarir els cabells, loc. Desenredrar els cabells o disminuir els cabells perque cauen o es tallen: Tens el monyo enredrat, vine i taclariré els cabells. Ledat sol aclarir els cabells. En tanta calor i tanta mata de monyo, convé que la peluquera taclarixca els cabells.
 10. Aclarir la madeixa, loc. Desenredrar la madeixa.
 11. Aclarir un planter, loc. Eliminar algunes plantes dun planter per a fer espai entre elles.
 12. Aclarir-se els licors, loc. Assorrar-se les partícules que suren en el licor fent solage o solada en el fondo.
 13. Aclarir-se lorage, el temps, el cel, loc. Dissipar-se els núvols, la boira o alluntar-se una tormenta.
 14. Aclarir-se el dia, loc. Trencar o rompre el dia, clarejar, fer-se de dia.
 15. Aclarir contes, loc. Fer contes quan sha pagat una o diferents coses per una o diverses persones i tots tenen que pagar lo mateix o parts proporcionals.
observacions/documentació: Conjugació regular.
Buscar Aclarir en: