Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Un
un
  1. adv. ant. On.
un, -na, -ns, -nes
(Del llatí ūnum, mat. sign.)
  1. pron. i adj. m. U.
    1. art. indef. Usat immediatament davant del nom: Un dia destos aniré. Una dòna mho digué.
    2. Seguit dun adjectiu que precedix al nom: Va per un llarc camí. Llig unes belles paraules.
  2. Usat de manera emfàtica per a resaltar una cosa: Fa un fret que pela. Fa un vent que tira de tòs.
  3. Davant dun numeral, indica una cantitat de manera aproximada: Fa unes huit hores que vingué.
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.