Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Home
home, -ens
(Del llatí hŏmĭne, mat. sign.)
 1. s. m. Animal racional masculí o femení.
 2. Mascle de lespècie humana.
 3. ¡Home!, vocatiu usat en to exclamatiu volent indicar contrarietat o estranyea.
 4. Marit: Yo em casí en el que ara és el meu home fa huit anys.
 5. Mascle adult de lespècie humana, per oposició a chiquet.
 6. Fer a u home, loc. Fer-lo ric, fer-lo madurar, situar-lo be.
 7. Bon home o home de be, persona que actua segons les normes ètiques i morals.
 8. Home de Deu, home bondadós.
 9. Home de sa casa, persona que viu molt la vida familiar, que laprecia de manera especial.
 10. Home granota, qui realisa treballs submarins equipat.
 11. Home de paraula, qui porta a terme les seues promeses.
 12. Sant home, aquell que viu virtuosament.
 13. Gentilhome, home dhonor o de llinage, home dalta noblea.
 14. Home darmes, guerrer.
 15. Home de peu, guerrer que combatia sense cavall.
 16. Home de mar, mariner.
 17. Home de religió, religiós.
 18. Home de palla, espantapardals o persona que actua moguda o manipulada per una atra que es manté oculta o al marge.
 19. Home bo, en el joc de pilota valenciana, nom donat al juge.
 20. Home de lletres, estudiós o escritor.
 21. Home llop, lhome que es convertix en llop les nits de lluna plena, segons la superstició.
 22. Home objecte, lhome que és valorat únicament per la seua bellea o atractiu.
 23. Home públic, polític o que influïx en la vida social.
 24. Home orquesta, lhome que transporta sobre ell molts instruments musicals i els toca com una orquesta.
 25. Dhome a home, loc. Directament i en sinceritat.
 26. Fer-se home, madurar, fer-se adult.
 27. Ser un poc home, loc. Ser covart.
 28. Fer un home ad algú, loc. Beneficiar-lo molt: Lhan colocat a treballar en el banc i li han comprat una casa, aixina que lhan fet un home.
 29. Hòmens, homenets i cadiretes de cagar, loc. Vol dir que hi han hòmens fets, hòmens immadurs, porigosos o fluixos i uns atres hòmens que són com chiquets o cagons.
ref. A l’home major, dona-li honor. A l’home necessitat l’enteniment li vola. L’home gos ha de ser llest. L’home honrat no fa maldat. Home ric, delicat. Home roig i gos pelut, primer mort que conegut. No n’hi ha home sense home. No són hòmens tots els que pixen en la paret. L’home lluner no ompli el graner. L’home no es medix per l’estatura. L’home no s’ha de medir a vares, sino a pams. L’home pereós, per no donar un pas, ne dona dos. L’home pla, a on l’espenten, va. L’home propon i Deu dispon. L’home que està ben criat, calla si no és preguntat. L’home que es lloga deu d’acabar el jornal. L’home valent, en l’estiu fresc i en l’hivern calent. Home bon caçador, mal llaurador. Home botillós, bon cantador. Home manyós, pobre. Home net, home quet. Home pobre no pot criar gos. Home torrador, dòna gossa. Tres molts i tres pocs perden a l’home: molt parlar i poc saber, molt gastar i poc haver, molt presumir i poc poder.
Buscar Home en: