Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: tirar
tirar
Flexió verbal »
(D’ètim incert.)
 1. v. tr. Llançar una cosa cap a una direcció en certa força o impuls.
 2. Deixar caure una cosa o soltar-la per a desfer-se della.
 3. Tirar a la mar un barco, deixar-lo esgolar-se per latarassana fins a aplegar a laigua.
 4. Tirar a terra o en terra o per terra, espentar una cosa o a una persona per a que caiga a terra o deixar-la caure.
 5. Tirar coces, colpejar en el peu en un moviment brusc de la cama.
 6. Tirar en cara una cosa ad algú, loc. Reprochar una cosa de manera imprevista.
 7. Tirar lerada, escampar les garbes per lera.
 8. Tirar les cartes, els daus, la pilota..., llançar-los per a fer una jugada.
 9. Tirar les cartes, interpretar el significat de les cartes del tarot per a llegir el destí en elles.
 10. Tirar una carta al correu, ficar-la en el buçó per a que siga arreplegada.
 11. Tirar la tovalla, loc. Rendir-se, deixar de lluitar o esforçar-se. En el boxeig donar-se per vençut.
 12. fig. Dir-li a algú paraules o fer-li senyes be per a agradar o be per a molestar.
 13. Estirar, fer força per a portar-se, acostar-se o atraures una cosa.
 14. Estirar, posar tirant: La camisa em ve estreta, me tira de sisa.
 15. ant. Agarrar una cosa i fer força per a traure-la, traure una arma de la baina.
 16. Dirigir o fer anar en una determinada direcció.
 17. ant. Tirar la via, el camí o la volta, encaminar-se cap a una direcció concreta.
 18. Disparar una arma de fòc o fer explotar proyectils o qualsevol atre artefacte de pólvora.
 19. Disparar un mecanisme, com una càmara fotogràfica.
 20. Imprimir, editar un llibre, un diari, una revista, un gravat, …
  1. intr. Anar cara a un lloc determinat: Tira a lesquerra que per la dreta no és.
  2. Tirar al recte, anar en direcció recta, sense girar ni a dreta ni a esquerra.
 21. ¡Tira!, interj. Susa com a interjecció davant dun fet advers, rebujant alguna cosa.
 22. Agradar, sentir inclinació o atracció per alguna cosa: A mi em tira més la plaja que la montanya.
 23. Tindre semblança a una persona o una cosa: La filla tira a son pare en el caràcter i a sa mare en la cara.
 24. Passar per mig dun conducte una corrent daire per a millorar la combustió: El fumeral no tira i el fum nos ofega.
  1. refl. Moures cap a un lloc determinat: Tirat a la dreta.
  2. Tirar arrere, retrocedir.
  3. Tirar avant, alvançar, anar avant.
 25. Expulsar dun lloc, institució, associació, treball...: Lhan agarrat furtant diners i lhan tirat al carrer. Era un intransigent i lhan tirat del partit.
  1. Deixar-se caure en certa força cap a una direcció determinada o contra algú.
  2. Tirar-se al llit, al sofà, a terra…, deixar-se caure en impuls damunt destos objectes.
 26. Encaminar-se en decisió a un lloc i figuradament a una situació: Sha tirat als llibres i segur que aprova.
 27. Tirar-se ad algú, loc. Fer lacte sexual en algú.
 28. Anar tirant, loc. Sobrevivint, en una situació estancada, sense millories.
 29. Tira palluç que mestaque, loc. Se diu quan u està en una situació que no domina.
 30. Tira-li Martí o tira-li que encara vola o que encara alena, loc. Se diu per a animar a seguir fent una cosa.
 31. Tirar i amollar, loc. En una discussió o confrontació, transigir en algunes coses i mantindres en unes atres.
 32. Tirar la casa per la finestra o el gat pel fumeral, loc. Malgastar, balafiar en alguna situació especial o de festa.
 33. Tirar la pedra i amagar la , loc. Acusar a algú o dir alguna cosa que portarà conseqüències i en acabant amagar-se; ser hipòcrita.
 34. Tirar terra damunt, a una cosa, loc. Tapar o amagar alguna cosa per a que no es conega.
 35. Tirar-sho tot a lesquena, o tirar-se la manta al coll, loc. Ser indiferent a una cosa i despreocupar-se.
 36. Tirar-se pedres a la teulada o tirar-se terra als ulls, loc. Actuar en contra dels interessos du mateix.
 37. Tirar pedradetes, loc. Insinuar-se, llançar insinuacions: Tots me tiren pedradetes, / yo pedradetes no en vullc; / si me les tira el meu nóvio, / vinguen pedres com a punys.
 38. Tirar pedres a la Lluna, loc. Esforçar-se per conseguir una cosa que és impossible de conseguir.
ref. Tira més un pèl de figa que una maroma de barco (o que un riu de sanc). Tira més una gota de sanc que un riu d’aigua.
Buscar tirar en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.