Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: portar
portar
Flexió verbal »
(Del llatí pŏrtāre, mat. sign.)
 1. v. tr. Dur, anar en una cosa dun lloc a un atre: Porta un ram de flors en la .
 2. Dur, tindre alguna cosa en linterior o en la roba: Porte diners en la bojaca.
 3. Estar prenyada: Porta bessonada.
 4. Anar vestit en una peça de roba posada o adornat en un complement: Porta corbata i capell.
 5. Anar en una part del cos humà duna certa manera: Porta bigot.
 6. Tindre imposta una cosa: Porta el geni en la sanc.
 7. Tindre una certa disposició dànim, un cert sentiment o pensament, etc.: Porta una idea fixa en el cap.
 8. Resistir, tolerar, rebre, etc…, un premi, castic, pena…: Portava la pena en resignació.
 9. Acompanyar a una persona, animal…: Porta a lhome del braç.
 10. Dirigir, governar, guiar.
 11. Portar el timó o la batuta, loc. Dirigir, regir.
 12. Portar els contes, encarregar-se de la contabilitat.
 13. Portar la casa, governar-la, administrar-la.
 14. refl. Obrar de certa manera en algú: La mare es porta be en la nora. El fill se porta molt malament en son pare.
 15. Anar en una cosa dun lloc a un atre, fer-la aplegar al seu destí: Porta açò a ton pare. Porta els llibres a lescola.
 16. Guiar, dirigir, conduir fins a un cert lloc.
 17. Portar del braç, del bracet o pel braç, acompanyar ad algú agarrat del braç.
 18. Portar per lorella, dur ad algú agarrat per una orella.
 19. Persuadir, convéncer ad algú per a que faça alguna cosa, especialment si no desija fer-la: Les males companyies el portaren a la droga.
 20. Anar un camí en direcció a un cert lloc: La senda nos porta a ma casa.
 21. Anar a donar-li ad algú una notícia, una encomanda, un mensage…: Li porte recorts de mos pares.
 22. Mat. Reservar les decenes duna columna de sumants o en una multiplicació parcial per a afegir-les a la columna següent o al producte immediat.
 23. Produir un efecte, una impressió, un sentiment, etc.: Les fotografies me porten recorts.
 24. refl. Acompanyat de la partícula pronominal o adverbial en anar-sen duent-se alguna cosa: Men porte dos taronges. Ten portes un bon recort.
observacions/documentació: És sinònim en tots els casos del verp dur, tan utilisat o més que portar.
portar
Flexió verbal »
 1. v. tr. ant. Posar porta.
Buscar portar en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: emportar.