Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Dur
dur, -ra, -rs, -res
(Del llatí durus, mat. sign.)
  1. adj. m. En relació a un cos: molt resistent a ser rallat, perforat, deformat...
  2. En relació a una cosa: que no està tot lo blana o molla, estovada o tendra que hauria destar: El pa dur se pot torrar.
  3. Dur com una pedra, loc. Molt dur.
 1. Anar dur, patir dobstrucció intestinal.
 2. Dur dorella, estar un poc sort.
 3. Dur de cervell o de cap, que no comprén en facilitat les coses.
 4. Dur de cor, insensible.
 5. fig. Costós o difícil de fer, de soportar, daguantar, de patir...: Un treball dur.
 6. A dures penes, loc. En molta dificultat.
ref. Pa dur, el que un burro en puga dur. Dur en dur, no pot fer mur.
dur
Flexió verbal »
(Del llatí dūcĕre, mat. sign.)
 1. v. tr. Portar o conduir una cosa duna banda a una atra: Duc de ma casa a la teua les teues coses.
 2. Portar o tindre una cosa dins o damunt: No duc diners. Mha dit el ginecòlec que duc una chiqueta.
 3. Portar o anar vestit en alguna peça de roba o complement: Duyen collars. De menut duya pantaló curt.
 4. Dur barba, tindre barba.
 5. Dur bigot, tindre bigot.
 6. Dur dol, vestir de dol.
 7. Moures, estar o anar duna manera determinada: Du huit anys de viuda. Duya el ritme mentres ballava.
 8. fig. Aguantar, soportar, resistir una cosa generalment pesada o molesta...: No du molt be la seua viudetat.
  1. Anar acompanyat: Duya en ell a dos bons amics.
  2. Dur al costat, anar en algú al seu costat.
  3. Dur darrere, anar en algú portant-lo darrere.
  4. Dur davant, anar en algú davant.
  1. Conduir, guiar: Dugué el coche tot el viage. El caixer del riu du bona cosa daigua.
  2. Deixar-se dur, actuar a causa duna cosa, deixant-se influir per ella: Se deixa dur pels consells de son pare.
  1. Dur els contes: encarregar-se de la contabilitat.
  2. Dur la casa, tindre al càrrec du ladministració i direcció duna casa.
  3. Dur per bon (o mal) camí, orientar u be o mal en la seua conducta, els seus consells, la seua companyia, el seu eixemple...
 9. Causar un efecte, ser causa duna cosa: Un canvi educatiu pot dur una transformació social.
 10. fig. Induir, persuadir ad algú a que faça o accepte una cosa que, potser, no tenia intenció de fer o acceptar: En diners els dugueren a acceptar el dictamen.
 11. Anar dirigit un camí cap a determinat lloc: Camins que duen a Pedreguer.
 12. Mat. Traslladar des de la columna de sumants les unitats pertanyents a lorde superior immediat, per a posar-les en la columna deste a lhora de sumar-la: Quatre més sèt i més huit en són dèneu, i en duc u.
 13. refl. V. endur-se.
 14. Dur-se be, malament, fatal... en algú: Avindres en algú, tindre bon tracte en ell: Els germans no sempre es duen be.
 15. Dur com cagalló per séquia, loc. Portar ad algú de males maneres, tractar-lo molt malament i sense tindre en conte la seua voluntat.
 16. Dur ad algú del ramal, loc. Tindre molt controlada o dominada a una persona: Lhome és un cachoches i la seua dòna el du del ramal.
observacions/documentació: En la majoria de les accepcions el verp dur és sinònim de portar.