Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: hui
hui
(Del llatí hŏdĭe, mat. sign.)
  1. adv. El dia actual o en que estem, el dia present.
    1. En el present, actualment, en el temps actual, en lépoca actual: Hui es combaten moltes malalties que abans no tenien cura. Hui ya no es margina a les dònes en la majoria de països.
    2. Hui en dia, loc. En el present, actualment, a hores dara.
  2. De hui en avant, loc. Des del moment present cap a un futur: De hui en avant estudiré per a poder aprovar en setembre.
  3. Hui per hui, loc. En estes condicions, circumstàncies o situació: Hui per hui hi han malalties que no podem curar.
  4. De hui per a demà, loc. En un breu espai de temps, en poc de temps: És un treball tan important i extens que no es poc fer de hui per a demà.
  5. Tal dia com hui, loc. Un dia dun any passat igual al dia present: Fa cent anys, tal dia com hui, naixqué lartiste i hui faria cent anys si no haguera mort lany passat.
observacions/documentació: Forma que trobem des dels primers documents escrits: “ ...e la justicia mana a aquel que per hui e per dema, tot dia, aye donats caplevadors qui munten en suma de M e CC morabatins d’or”. Llibre de la Cort del Justicia de Valencia. 1287.” ...que lo dit justicia no li podia ni li devia assignar lo dit dia peremtori entro el agues respos a les coses e rahons per el proposades, a les quals demana que li fos respost [...]hui ho demana”. Llibre de la Cort del Justicia de Cocentaina. 1295. “E com han rebut lo orde de cavalleria posen en cascuna lesqua una peça de or. E fins al dia de hui ho pratiquen tots los qui ixen de la casa de França”. Joanot Martorell. Tirant lo Blanch. 1490.
ref. Hui per mi, demà per tu, no s’escaparà ningú.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: ui i huy.