Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Sense
sense
(Del llatí sĭne, mat. sign.)
  1. prep. Denota absència, exclusió, falta, privació total: En la dieta menge pa sense sal. Sense la teua ajuda no puc seguir.
  2. Sense mida, loc. Incommensurable.
  3. Sense fi, i ant. Una sens fi, loc. En gran cantitat.
  4. A banda, exceptuant, excepte o llevat de: Són mil persones, sense els chiquets que no conten.
  5. Davant dun verp en infinitiu dona un sentit negatiu: Vinc sense dinar.
observacions/documentació: Per fonètica sintàctica es pronuncia sens quan va seguida d’una paraula que escomença per vocal.
Buscar Sense en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: ensems, encens, cens, sem, sen, sens i zen.