Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Sempre
sempre
(Del llatí sĕmper, mat. sign.)
  1. adv. En tot temps i moment; en qualsevol temps o en qualsevol context, cas o ocasió.
  2. ant. Immediatament, en seguida.
  3. Per a sempre, loc. Per a tot el temps, indefinidament.
  4. Sempre que, en tal que; mentres que (en valor condicional): Yo aniré sempre que tu macompanyes.
Buscar Sempre en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.