Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: andana
andana, -nes
(D’orige incert.)
 1. s. f. Cambra o espai que hi ha en una casa, entre la teulada i el trespol; sol utilisar-se com a almagasén. També se li dona el nom de cambra i localment falsa, truna o algorfa.
 2. Conjunt de canyiços posats horisontalment, separats uns dels atres uns pams i units en pals verticals, que sutilisen per a criar cucs de seda i secar els capells de seda.
 3. ant. i hui local. Filera, tanda o série de coses en sentit horisontal.
 4. Anunci duna defunció fet per tota la població, a toc de campaneta.
 5. ant. Fet danar a alguna banda a tanda.
 6. dialect. Mala persona.
observacions/documentació: "Y dalt en les andanes troba al dit Miquel Aguilar y pres lo se’n porta, dit justicia de Algemezi, a la preso”. Anònim. Procés contra Matheu Blanc. 1599. “Estant ya les terres millorades y havent fet en dita casa andana...”. Francesc Roig i Dou. El llibre de la família dels Roig. 1688. “...determinaren que aven-se cremat una andana en la casa gran de Vicent Gosalbo que es regonega y se obre tot lo que sia menester per conte de la yglesia”. Les actes capitulars de la Sèu de Xàtiva. 1722.
Buscar andana en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Es recomana consultar les següents paraules valencianes: moll.
  (Vore Informe sobre la llengua valenciana i propostes de revalencianisació).
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: andanada.