Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: algorfa
algorfa, -fes
  1. s. f. inus. V. garrofa.
observacions/documentació: Se tracta d’una antiga confusió que alguns lexicógrafs han anant copiant i repetint en les seues obres. Mai se li ha dit “algorfa” a la “garrofa” i les formes “algorfal”, “algorfer”, “algorfera” i “algorferal”, que apareixen en el diccionari de Josep Escrig de 1851, són invencions de l’autor que passaren al diccionari de Constantí Llombart de 1887 i d’ací al Diccionari Català-Valencià-Balear d’Alcover de 1930.
algorfa, -fes
(De l’àrap al-gurfa, la cambra.)
  1. s. f. dialect. Cambra o andana en la part més alta de les cases, justament baix de la teulada, que sol utilisar-se per a alçar o almagasenar coses; també pot ser habitable en alguns casos i localment se li dona els noms de truna o falsa: El pintor sha fet en lalgorfa de la finca un estudi molt reduït pero acollidor. Guarden els mobles vells en lalgorfa de la casa.
  2. ant. Terrat.
Buscar algorfa en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.