Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Ací
ací
(Del llatí eccehīc, ací.)
 1. adv. En este lloc, en el lloc a on està la persona que parla: Estem ací en ma casa. Ací fa sol i allà ombra. Vingau ací al meu costat.
 2. Pot indicar la població, comarca o país a on sestà: Ací li diem falles i en Alacant fogueres. Ací el 9 doctubre és festa pero no ho és fòra del Regne de Valéncia.
 3. Ara, en el present: Dací en avant no fumaré. Fins ací no ha parlat. Dací a Sant Joan allarga el dia.
 4. Pot indicar llocs indeterminats pròxims: Per ací he perdut lanell. Per ací he sentit parlar.
 5. Dací i dallà, loc. De totes bandes.
 6. Dací no res, loc. Pronte, dins de poc de temps.
 7. Ací caic i allà malce, loc. Caminar o anar en molta dificultat. Anar malament.
 8. Dací (a), loc. prep. Al cap dun temps contant des dara: Dací a lestiu. Dací a dos dies. Dací cent anys tots pelats.
 9. Dací en avant, loc. Des del moment present cap a un futur o des dun punt concret senyalat cap a un atre determinat o no: Dací en avant ya pots conduir a soles. Dací en avant tot és propietat de tos pares.
 10. Ací deçà, dialect. En esta banda.
 11. Vet ací, loc. llat. Mireu, vejau, ací està, est és.
observacions/documentació: Pot combinar-se en uns atres adverbis de lloc per a intensificar el significat: Ací dins. Ací fòra. Ací dalt. Ací baix.
ref. U d’ací i u d’allà, dos. Ací em pica, ací em cou, ací em trenquen l’ou. Ací no n’hi ha ni rei ni roc. Ací pau i allà glòria. ¿Ací qui mana, el retor o l’ama?
Buscar Ací en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: hassi, asci, açi i aci.