Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Casa
casa, -ses
(Del llatí casa, edifici habitable.)
 1. s. f. Edifici en el qual viuen les persones.
 2. Casa a una o a dos mans, casa tradicional valenciana en corredor central o entrada de carro i habitacions a esquerra i dreta (a dos mans) o corredor lateral i habitacions a un sol costat (a una ).
 3. Casa de la vila, del poble, consistorial, de la ciutat o gran, edifici públic a on un Ajuntament celebra les seues sessions i realisa els assunts administratius.
 4. Casa dhostes, casa que admet hostes.
 5. Casa de camp, edifici situat fòra de la ciutat, en el camp.
 6. Casa pairal, llit. i inus. La casa dels pares.
 7. Casa de mala fama, bordell, prostíbul.
 8. Casa de banys, banys públics.
 9. Casa de menjars, establiment a on se servixen menjars.
 10. Casa dels hosts, casa dels expòsits o simplement la casa, institució benèfica a on se crien als chiquets expòsits o òrfens. Hospici, orfenat: El fill que tenen el tragueren de la casa.
 11. Casa de llaurança, casa a on viuen els llauradors i a on guarden els animals i ferramentes.
 12. Casa dorats o folls, ant. Manicomi.
 13. Casa real, la família real.
 14. Casa de les roques, casa gran o almagasén a on se guarden les roques i tot lo relacionat en el Corpus de Valéncia.
 15. Casa Chàpira, lloc a on regna el desorde i la confusió, a on cada u fa lo que li dona la gana i hi han gresques.
 16. Edifici a on u viu en la seua família.
 17. Ser de casa, loc. Ser tots de la família, sense que ningú siga estrany.
 18. Família. Conjunt de persones que tenen relació de parentesc o que residixen en un mateix edifici.
 19. ant. Cambra o departament dun edifici.
 20. Casa santa, liglésia del Sant Sepulcre de Jerusalem.
 21. Casa calenta, ant. Cambra a on se prenien banys calents, en época morisca.
 22. Cada u dels departaments, generalment quadrangulars, en que queda dividida una superfície, com ara els departaments del signe del zodíac, el joc descacs, etc. V. casella.
 23. ant. Departament o calaix dun moble.
 24. Nom que se li pot donar a una institució, empresa, associació, etc.: Esta casa és un negoci familiar.
 25. Cada u dels compartiments quadrangulars dun retaule.
 26. Com una casa, loc. Molt gran.
 27. Fer casa, loc. Fer diners, guanyar-se be la vida i aforrar.
 28. Parar casa, loc. Amoblar-la i posar-la en disposició de ser habitada.
 29. Tirar la casa per la finestra, loc. Gastar molts diners en una cosa. També es diu tirar el gat pel fumeral.
 30. Caure-li a u la casa damunt, loc. Sobrevindre-li a u un gran treball, pena, problema...
 31. No tindre casa ni fogaça, loc. No tindre res per a menjar o a on viure.
 32. No valdre-li a u la casa santa, loc. No li servix a u lo que creu que el pot protegir.
 33. Alçar casa, loc. Canviar de domicili.
 34. Danar per casa, loc. Se diu de coses sense pretensions o valor.
 35. No caure-li a u la casa damunt, loc. No parar mai en casa.
 36. Casa , casa no, i al tornar totes o casa , casa no, i dos arreu, loc. Totes les cases dun carrer o duna localitat sense excepció, tot lo món o els habitants dun lloc: En este poble són aficionats del Valéncia casa , casa no, i al tornar totes.
 37. Traure de la casa un chiquet, adoptar un chiquet que estava en lhospici o orfenat.
 38. Ser de la casa, se diu dalgú que ha segut adoptat o tret de lhospici o lorfenat.
 39. No haver casa ni fogar, loc. ant. No tindre res, ser molt pobre.
 40. La casa, dialect. i coloq. El número xixantaquatre (64) en rifes, sortejos, loteries i jocs.
ref. Casa obrada i vinya criada, dòna casada. Casa robada, casa assegurada. La casa acabada i la bossa buidada fan a l’home sabi i prudent. A la casa empenyorada, no se li coneix l’anyada. En casa empenyorada no lluïx l’anyada. Cases i mules, les menys que pugues. La casa, en cantó; i la vinya, en racó. Bona casa, bona brasa. Cada casa és un món. Cada u sap en sa casa lo que es crema. Cada u en sa casa sap a on se penja el cresol. Cada u en sa casa, i Deu en la de tots. En la casa dels conills, pares fan els fills. En ca (casa) el senyor Tomàs, tots ballen a compàs. En casa del dolçainer, tots són balladors. Forasters vindran que de casa nos trauran. Qui té cases a lloguer, mai li faltarà qué fer. Casa de dos portes mala és de guardar. Cada u en sa casa sap lo que passa. Cada u en sa casa fa lo que vol. En la casa que es treballa mai falta pa ni palla. Si en ta casa entra molt de be, veges sempre per a on ve. Beu en casa i faràs casa. A casa, encara que siga una pedra o pedres.
Buscar Casa en:
 • Casa coincidix en:
  • la 3ª persona del present d'indicatiu de casar
  • la 2ª persona d'imperatiu de casar
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: encasat, cassa, caça, cas, cassat, casat, casada, caçat i caçada.