Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: cas
cas, -sos
(Del llatí casus, caiguda, casualitat, acontenyiment.)
 1. s. m. Acció succeïda o que es supon succeïda.
 2. ant. Casualitat.
 3. Assunt o tema que es tracta: El cas que nos ocupa és molt important.
 4. Dret. Causa civil o criminal.
 5. Gram. Forma que pren un nom segons el seu paper o funció sintàctica dins de la frase.
 6. Fer cas, loc. Atendre ad algú, donar-li importància, creure ad algú, obedir-lo.
 7. En tot cas, loc. Siga com siga, passe lo que passe.
 8. Vindre al cas, loc. Vindre a conte o a propòsit.
 9. Fer o no fer al cas, loc. Tindre o no tindre que vore una cosa en una atra.
 10. Posar per cas, loc. Posar per eixemple.
 11. El cas és que, loc. La veritat és que. Lo que passa és que.
 12. Estar al o en el cas, loc. Ser o estar sabedor duna cosa.
 13. Si a cas, si un cas, si a un cas, locucions precedides o no per la preposició per, loc. Si per casualitat, per si acàs.
 14. No haver cas, loc. No ser una cosa o situació el cas o la qüestió, no ser necessària una cosa perque no es tracta deixe cas o qüestió.
 15. Fora cas que..., loc. Deu vullga que, ixcà: Fora cas que nos ixca la sòrt grossa.
 16. Si és cas que..., loc. ant. Si succeïx que... Si ocorre que...
 17. Posat cas que..., loc. ant. Si succeïra que...
 18. Ser un cas perdut, loc. Se diu de fets i persones que no poden canviar per a millorar: Mon germà és un cas perdut i no pot deixar-se el joc i la beguda. Intentar eliminar la contaminació pareix un cas perdut, pero no ho és.
ca, -as
 1. s. f. Nom de la lletra K.
cas, -ssa
(Del llatí quassus, trencat.)
 1. adj. m. ant. Anulat.
cas, -ssos
(Forma masculina de cassa, o de l’arap kas, vas.)
 1. s. m. Atifell, generalment metàlic, en un mànec.
cas, -ssos
(De l’àrap kafa, el revés d’una cosa.)
 1. s. m. La part contrària al tall duna ferramenta, gavinet, etc.
 2. Cabota plana oposta al tall duna aixada o una atra ferramenta pareguda.
 3. Caçoleta duna espasa.
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: caç.