Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Gastar
gastar
Flexió verbal »
(Del llatí vastare, devastar.)
 1. v. tr. ant. Aniquilar, destrossar, devastar.
 2. ant. Estropejar, deteriorar.
 3. Deteriorar o consumir alguna cosa pel poder corrosiu dun cos, per lus, etc.: Ha caminat tant que ha gastat la sola de les sabates.
 4. Fer us dels diners.
 5. refl. Desprendre diners.
 6. Usar, utilisar, amprar: Gastava seda per a fer els volants del vestit.
 7. Destinar temps ad alguna cosa: He gastat moltes hores en fer un treball.
 8. Tindre o posseir normalment: Son pare es gasta molt mal geni.
 9. Gastar manco que la bocina dun avió, loc. Gastar molt poc.
ref. Gastant poc i guanyant poc, mal ha d’acabar el joc. El que té tres i gasta quatre sempre va darrere de l’atre. El que té u i gasta dos sempre està menesterós. El que té dos i gasta u, no té menester res de ningú.
Buscar Gastar en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: engastar.