Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Usar
usar
Flexió verbal »
(Del llatí vulg. *usare.)
  1. v. tr. Fer us, amprar, utilisar o gastar una cosa per a algun fi.
  2. Practicar de manera habitual, acostumar a fer.
  3. Ser usual, ser corrent, estar de moda: La solapa ampla ya no susa.
  4. ant. intr. Obrar, tractar, tindre comportament.
  5. ant. Tindre relació sexual.
  6. ant. refl. Acostumar-se.
observacions/documentació: Se tracta d’una forma clàssica, substituïda modernament per alguns de manera sistemàtica per la nova forma utilisar, la qual significa usar de manera útil.
Buscar Usar en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: hússar i -uçar.