Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: vides
vida, -des
(Del llatí vīta, mat. sign.)
  1. s. f. Força interna o estat inherent en plantes i animals, que es manifesta fonamentalment per la creixença, ladaptabilitat al mig i la capacitat reproductora.
  2. Vida vegetativa, Biol. La que conté les funcions que són comunes a vegetals i animals, com lalimentació i la reproducció.
  3. Vida sensitiva, la que inclou les funcions pròpies dels animals, inclús del ser humà.
  4. Vida racional, la que posseïx les funcions pròpies dels animals racionals, especialment lenteniment i el voler.
 1. Conjunt de fets o actes pels quals se manifesta la seua possessió o lexistència.
 2. Vida meua, expressió que es dedica a una persona volguda com a signe deixe voler.
 3. El temps en el qual transcorre lexistència dun ser viu.
 4. Per extensió, el temps en que una cosa inanimada manté la seua vigència o utilitat: Les bones sabates tenen una llarga vida.
 5. Passar la vida, deixar transcórrer la pròpia existència.
 6. La vida passada, lexistència vixcuda abans del moment en que es parla.
 7. La vida eterna, lexistència considerant que sestén més allà de la mort.
 8. Vida i milacres, relació dels fets protagonisats per un sant, o irònicament les dun atre.
  1. La forma com se viu segons les possibilitats, conjuntures, etc.
  2. Bona vida, la que és dacort en lo que sentén correcte o la que tendix a les satisfaccions pròpies o al plaer.
  3. Mala vida, la que no és dacort en lo que sentén correcte, o la que tendix als vicis o als patiments.
  4. Vida dissipada o dissoluta, la vida dedicada als vicis.
  5. Vida activa, la vida caracterisada per leixercici duna o diverses activitats.
  6. Vida contemplativa, la vida dedicada a linactivitat o al treball intelectual.
  7. Vida pública, la vida relativa a les relacions socials o als assunts públics.
  8. Vida privada, els aspectes de la vida en lo relatiu als assunts propis de lintimitat de cada u.
  9. Vida comuna, la vida que es compartix en companyia dun atre o uns atres.
  10. Vida religiosa, la vida dedicada a la professió o als assunts religiosos.
  11. Vida mundana, la vida adaptada a les exigències i possibilitats del moment.
 9. Corpenta, vigor per a mamprendre o fer front a una activitat.
 10. En vida, loc. Estant viu.
 11. ¡Per ma vida!, loc. Expressió que denota ladquisició dun compromís o jurament.
 12. En la vida, loc. De cap manera, mai.
 13. Guanyar-se la vida, loc. Treballar.
 14. Donar vida ad algú o ad alguna cosa, fer que senta corpenta o vigor per al seu manteniment.
 15. Jugar-se la vida, loc. Posar en perill la pròpia existència per a conseguir un objectiu.
 16. Anar-li la vida, loc. Córrer un risc greu lexistència o figuradament els interessos, depenent de cóm se resolga un determinat fet o circumstància.
 17. Costar la vida, loc. Ser motiu de la mort dalgú.
 18. Perdre la vida, loc. Morir.
 19. Deure la vida ad algú, loc. Haver segut salvat per ell.
 20. Donar la vida per algú, loc. Sacrificar la vida pròpia en benefici dun atre.
 21. Donar mala vida ad algú, loc. Fer que algú patixca molèsties, o tractar-lo malament.
 22. Donar-se bona vida, loc. Viure procliu als plaers i les satisfaccions pròpies.
 23. Passar a millor vida, loc. Morir.
 24. Entre la vida i la mort, loc. Estar en situació de poder morir en qualsevol moment.
 25. Tindre sèt vides, com els gats, loc. Tindre sòrt o facilitat per a evitar els riscs o sobrepondres a les adversitats.
 26. Tornar de mort en vida, loc. Recuperar-se duna malaltia greu o dun mal estat.
 27. De vida alegre, loc. De vida dissipada o dissoluta.
 28. Buscar-se la vida, loc. Buscar la manera de viure o de fer una cosa pels seus propis mijos.
 29. Ser mija vida, loc. Ser una cosa transcendent per a alguna atra.
 30. En vida teua o seua, loc. Se diu responent a una felicitació o quan algú nos desija alguna cosa bona, volent dir i tu que ho veges o vosté que ho veja.
 31. Estar algú ple de vida, loc. Se diu quan se nomena a una persona que encara està viva i pot confirmar una cosa: Podeu preguntar-li a Cento que està ple de vida i ell vos dirà lo que passà aquell any.
 32. De tota la vida, loc. De sempre, de confiança.
ref. Mentres hi ha vida hi ha esperança. Un dia de vida és vida, i el portaven a penjar. Any nou, vida nova. La vida és una cadena: d’una pena a una atra pena. La vida per ton senyor, perdràs abans que l’honor. La mala vida, arrugues cria.
Buscar vides en:
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: envides.