Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Parts
part, -rda, -ts, -rdes
(Del cast. pardo, mat. sign.)
 1. adj. m. Del color de la terra.
 2. De nit, tots els gats són parts, loc. Significa que en la foscor tots pareixen iguals, que tenen el mateix aspecte.
 3. No tots els burros són parts, loc. Vol dir que cada persona un caràcter, en les seues virtuts i defectes, que no hi han dos persones iguals.
part, -ts
(Del llatí partu.)
 1. s. m. Acte de parir.
 2. Anar de part, estar a tall de parir.
 3. Efecte de parir, ser naixcut.
 4. fig. Producció dun esforç físic o intelectual.
part, -ts
(Del llatí parte, mat. sign.)
 1. s. f. Element resultant de dividir una cosa.
 2. Element que forma un conjunt en unió duns atres elements.
 3. Bona part, una porció considerable dun conjunt.
 4. En part, dun modo incomplet.
 5. Formar part dalguna cosa, ser integrant dun conjunt.
 6. Gran part, una porció considerable dun conjunt.
 7. La major part, la porció més gran dun conjunt.
 8. La part del lleó, la part més gran.
 9. Les parts, eufemísticament, els òrguens genitals externs masculins o femenins.
 10. Part del cos, membre del cos humà o dun animal.
 11. Part essencial, la que resulta imprescindible per a lexistència del conjunt.
 12. Part integral o integrant, la que forma part del conjunt pero és prescindible.
 13. Parts de loració, categories gramaticals que unides formen una oració, com ara, el nom, el verp, ladjectiu.
 14. Per parts o part per part, actuar en separació de punts fins a completar un conjunt total.
 15. Porció que li correspon ad algú quan se distribuïx una cosa entre dos o més.
 16. Tindre part en una cosa, participar en alguna cosa.
 17. Donar part o fer part, cedir ad algú una porció duna cosa.
 18. Prendre part en una cosa, intervindre en unió duns atres en alguna cosa.
 19. Se diu del diàlec i el paper que interpreta cada actor en una obra teatral o cinematogràfica.
 20. Se diu de la porció que correspon a cada músic o cantant en una obra musical.
 21. Cada una de les persones o grup de persones que intervenen en interessos oposts en un pleit, lluita, litigi, etc.
 22. Posar ad algú de la seua part, incorporar ad algú al seu favor.
 23. Porció despai, zona, regió, costat, banda, direcció
 24. De part a part, dun extrem a latre.
 25. Duna part o per una part, baix un aspecte, dun costat.
 26. Per una atra part, baix un atre aspecte; per una atra banda, per un atre costat.
 27. A part, a banda, a un costat, separadament.
 28. A part, ademés: A part daixò has dafegir lo que nos deu de lany passat.
 29. A part, s. En una representació escènica, comentari o frase que es diu en veu alta figurant que es parla en mateix, o que es diu a un atre personage o al públic i representa que uns atres personages no ho senten.
 30. A part, s. En un escrit, paràgraf separat per una ralla de lescrit.
 31. Part més un adverbi de lloc indica direcció o situació: A la part de dins, de fòra, de dalt
 32. Una vegada part atra, loc. ant. Una vegada i latra no, alternadament.
 33. ant. Més allà, a latra banda.
 34. De part de, loc. En nom de, per encàrrec de.
 35. Dun o algun temps ad esta part, loc. De un temps ad ara, a hui, a hores dara.
 36. Donar part, loc. Donar avís a una autoritat, denunciar. També donar conte o informar dalguna cosa.
 37. Fer part i mitat, loc. Repartir.
 38. Per la meua part, loc. Per la part que mafecta o interessa.
 39. Donar part a la nit, loc. ant. Anar-sen a dormir.
part, -ta, -ts, -tes
(Del llatí Parthus, mat. sign.)
 1. adj. m. Natural o propi de lantic imperi asiàtic de la Pàrtia.
Buscar Parts en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.